Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

14 tiêu chí thôn nông thôn mới

Đăng lúc: 23/04/2018 (GMT+7)
100%

14 tiêu chí thôn nông thôn mới

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:2392/2017/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày06tháng07năm2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ “THÔN, BẢN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số1600/QĐ-TTg ngày16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ vviệc phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 287-QĐ/TUngày 27/5/2016 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016- 2020;

Căn cứ Quyết định số1415/2017/QĐ-UBNDngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chíxã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số130/TTr-VPĐPngày 29/5/2017; Văn bản thẩm định số185/BCTĐ-STPngày 26/5/2017 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố "Thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2017 và thay thế Quyết định số717/2014/QĐ-UBNDngày 17/3/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã; Trưởng các thôn, bản; các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- BCĐ Trung ương (để báo cáo);
- Bộ NN&PTNT (đ
báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- T. trực Tỉnh
y, HĐND tỉnh, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ t
nh;
- Lưu: VT, PgNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ “THÔN, BẢN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số2392/2017/QĐ-UBNDngày 06/7/2017 củay ban nhân dân tnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm viđiều chỉnh: Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố "Thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới".

2. Đối tượng áp dụng:

2.1. Các thôn, bản trên địa bàn tỉnh đã được cấp có thẩm quyền công nhận, có tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và thuộc xã thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM). Thôn, bản được phân thành 02 vùng:

- Vùng 1: Thôn, bản thuộc các xã của huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ; thôn, bản thuộc các xã miền núi khu vực III và thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số582/QĐ-TTgngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Vùng 2: Các thôn, bản còn lại.

2.2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xét, công nhận và công bố "Thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới".

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc xét, công nhận, công bố thôn, bản đạt chuẩn NTM phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch;tránh hình thức, chạy theo thành tích; đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Các thôn, bản sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM thì tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và tiến hành xây dựng thôn, bản NTM kiểu mẫu.

Điều 3. Thẩm quyền xét, công nhận và công bố

Chủ tịch UBND cấp huyện xét, công nhận và công bố thôn, bản đạt chuẩn NTM.

Điều 4. Điều kiện xét, công nhận

Thôn, bản đạt chuẩn NTM phải đảm bảo các điều kiện:

- Có đăng ký thôn, bản đạt chuẩn NTM, được UBND xã, UBND cấp huyện đưa vào kế hoạch thực hiện;

- Có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn thôn, bản đạt chuẩn theo quy định.

FILE ĐÍNH KÈM

ỦY BAN NHÂN DÂN.docx

14 tiêu chí thôn nông thôn mới

Đăng lúc: 23/04/2018 (GMT+7)
100%

14 tiêu chí thôn nông thôn mới

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:2392/2017/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày06tháng07năm2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ “THÔN, BẢN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số1600/QĐ-TTg ngày16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ vviệc phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 287-QĐ/TUngày 27/5/2016 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016- 2020;

Căn cứ Quyết định số1415/2017/QĐ-UBNDngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chíxã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số130/TTr-VPĐPngày 29/5/2017; Văn bản thẩm định số185/BCTĐ-STPngày 26/5/2017 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố "Thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2017 và thay thế Quyết định số717/2014/QĐ-UBNDngày 17/3/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã; Trưởng các thôn, bản; các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- BCĐ Trung ương (để báo cáo);
- Bộ NN&PTNT (đ
báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- T. trực Tỉnh
y, HĐND tỉnh, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ t
nh;
- Lưu: VT, PgNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ “THÔN, BẢN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số2392/2017/QĐ-UBNDngày 06/7/2017 củay ban nhân dân tnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm viđiều chỉnh: Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố "Thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới".

2. Đối tượng áp dụng:

2.1. Các thôn, bản trên địa bàn tỉnh đã được cấp có thẩm quyền công nhận, có tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và thuộc xã thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM). Thôn, bản được phân thành 02 vùng:

- Vùng 1: Thôn, bản thuộc các xã của huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ; thôn, bản thuộc các xã miền núi khu vực III và thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số582/QĐ-TTgngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Vùng 2: Các thôn, bản còn lại.

2.2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục xét, công nhận và công bố "Thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới".

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Việc xét, công nhận, công bố thôn, bản đạt chuẩn NTM phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch;tránh hình thức, chạy theo thành tích; đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Các thôn, bản sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM thì tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và tiến hành xây dựng thôn, bản NTM kiểu mẫu.

Điều 3. Thẩm quyền xét, công nhận và công bố

Chủ tịch UBND cấp huyện xét, công nhận và công bố thôn, bản đạt chuẩn NTM.

Điều 4. Điều kiện xét, công nhận

Thôn, bản đạt chuẩn NTM phải đảm bảo các điều kiện:

- Có đăng ký thôn, bản đạt chuẩn NTM, được UBND xã, UBND cấp huyện đưa vào kế hoạch thực hiện;

- Có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn thôn, bản đạt chuẩn theo quy định.

FILE ĐÍNH KÈM

ỦY BAN NHÂN DÂN.docx

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT