Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đăng lúc: 23/04/2018 (GMT+7)
100%

19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1415/2017/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày03tháng5năm2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluậtngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phvề việc phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số1980/QĐ-TTgngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chíQuốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số69/QĐ-BNN-VPĐPngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hànhSổtay hưng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị tại Ttrình số60/TTr-VPĐPngày 13/3/2017 của Văn phòng Điều phi Chương trình xây dựng nông thôn mới tnh; Văn bn thẩm định số373/STP-XDVBngày 23/3/2017 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020.

Điều 2.Nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương.

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao và lĩnh vực phụ trách tiêu chí xã nông thôn mới ban hành hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra, chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện.

2. UBND các huyện, UBND các xã căn cứ hướng dẫn của các Sở, ban, ngành có liên quan, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới.

3. Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tnh;

a) Tổng hợp hướng dẫn của các Sở, ban, ngành có liên quan để ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020,

b) Phối hợp với các Sở, ban,ngành cấp tỉnh và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới; thưng xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các địa phương, đơn vị có liên quan, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017 và thay thế Quyết định số4296/2013/QĐ-UBNDngày 04/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- BCĐ Trung ương(đểbáo cáo);
- Bộ NN&PTNT (đbáo cáo);
- Cục Kim tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- T. trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tnh (đbáo cáo);
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Lưu: VT, PgNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

BỘ TIÊU CHÍ

XÃ NÔNG THÔN MỚI TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1415/2017/QĐ-UBND ngày03/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. Phân vùng công nhận xã đạt chuẩn NTM, gồm 2 vùng:

- Vùng1: Xã miền núi đặc biệt khó khăn, gồm: Các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, các xã min núi thuộc diện đầu tư Chương trình 135, các xã min núi thuộc khu vực III theo quy định tại Quyết định số50/2016/QĐ-TTgngày 03/11/2016 của Thủ tưng Chính phủ.

-Vùng 2: Các xã còn lại.
NỘIDUNG THEOFILE ĐÍNH KÈM :

ỦY BAN NHÂN DÂN.docx

19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đăng lúc: 23/04/2018 (GMT+7)
100%

19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1415/2017/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày03tháng5năm2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluậtngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phvề việc phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số1980/QĐ-TTgngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chíQuốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số69/QĐ-BNN-VPĐPngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hànhSổtay hưng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị tại Ttrình số60/TTr-VPĐPngày 13/3/2017 của Văn phòng Điều phi Chương trình xây dựng nông thôn mới tnh; Văn bn thẩm định số373/STP-XDVBngày 23/3/2017 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020.

Điều 2.Nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương.

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao và lĩnh vực phụ trách tiêu chí xã nông thôn mới ban hành hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra, chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện.

2. UBND các huyện, UBND các xã căn cứ hướng dẫn của các Sở, ban, ngành có liên quan, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới.

3. Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tnh;

a) Tổng hợp hướng dẫn của các Sở, ban, ngành có liên quan để ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020,

b) Phối hợp với các Sở, ban,ngành cấp tỉnh và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới; thưng xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các địa phương, đơn vị có liên quan, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017 và thay thế Quyết định số4296/2013/QĐ-UBNDngày 04/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- BCĐ Trung ương(đểbáo cáo);
- Bộ NN&PTNT (đbáo cáo);
- Cục Kim tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- T. trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tnh (đbáo cáo);
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Lưu: VT, PgNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

BỘ TIÊU CHÍ

XÃ NÔNG THÔN MỚI TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1415/2017/QĐ-UBND ngày03/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. Phân vùng công nhận xã đạt chuẩn NTM, gồm 2 vùng:

- Vùng1: Xã miền núi đặc biệt khó khăn, gồm: Các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, các xã min núi thuộc diện đầu tư Chương trình 135, các xã min núi thuộc khu vực III theo quy định tại Quyết định số50/2016/QĐ-TTgngày 03/11/2016 của Thủ tưng Chính phủ.

-Vùng 2: Các xã còn lại.
NỘIDUNG THEOFILE ĐÍNH KÈM :

ỦY BAN NHÂN DÂN.docx

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT