Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

Bản tin nội bộ tháng 03 năm 2023

Đăng lúc: 13/04/2023 (GMT+7)
100%BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 3 NĂM 2023

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

“TRÍCH” CHỈ THỊ SỐ 16-CT/HU NGÀY 09/02/2023CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY “VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO,CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN CHÍNH QUI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Ngày 09/02/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/HU “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; nội dung như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 29/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng Công an trong huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm sau đây:

1.Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; Kết luận số 891-KL/TU ngày 19/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh”; Kết luận số 1233-KL/TU ngày 06/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về điều chỉnh một số nội dung liên quan đến chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng Công an và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn huyện; xác định xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, đủ sức giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, phải có lộ trình phù hợp, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2.UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn:

- Khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch địa điểm xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn tại những xã, thị trấn chưa bố trí địa điểm vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, quy hoạch chung của các xã, thị trấn và các quy hoạch có liên quan làm cơ sở triển khai đầu tư hoàn thiện vật chất phục vụ hoạt động của lực lượng Công an chính quy cấp xã.

- Cân đối ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác để hỗ trợ đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, trang bị cho Công an xã, thị trấn; phấn đấu đến năm 2025, 100% Công an xã, thị trấn có trụ sở làm việc, sinh hoạt đáp ứng yêu cầu công tác.

- Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn toàn huyện. Chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo An ninh trật tự và các mô hình tự quản về An ninh trật tự tại cơ sở; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định, yêu cầu về xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, quan tâm chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã, thị trấn bán chuyên trách (trước đây) tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở.

3.Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy Công an huyện tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và triển khai quy chế làm việc mẫu của chi bộ Công an xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng trong lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn.

4.Đảng ủy Công an huyện báo cáo, đề xuất Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục bổ sung biên chế, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an xã, thị trấn và đẩy mạnh đầu tư, trang bị đối với Công an xã, thị trấn theo lộ trình Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA và Chỉ thị 12-CT/TU đã đề ra:(1)Đến hết năm 2025, mỗi đơn vị Công an xã, thị trấn có từ 08 biên chế trở lên, 100% cán bộ Công an xã, thị trấn có trình độ từ trung cấp Công an trở lên (có trên 60% cán bộ có trình độ từ đại học Công an trở lên) và được tập huấn, bồi dưỡng theo chương trình của Bộ Công an; đảm bảo đủ các loại công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ cơ bản phục vụ công tác, chiến đấu của Công an xã, thị trấn;(2)Đến hết năm 2030, có trên 70% cán bộ Công an xã, thị trấn có trình độ đại học Công an và trung cấp lý luận chính trị trở lên; đảm bảo đủ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ theo tiêu chuẩn, định mức và hạ tầng truyền dẫn cáp quang, mạng viễn thông, cơ yếu, kết nối mạng máy tính diện rộng ngành Công an... phục vụ công tác, chiến đấu của Công an xã, thị trấn.

Tiếp tục rà soát nguồn nhân sự trong lực lượng Công an huyện để bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn, bảo đảm phù hợp, theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo Công an xã, thị trấn nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho lực lượng Công an xã, thị trấn, nhất là công tác nắm tình hình, công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ, công tác quản lý cư trú, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác dân vận, công tác quản lý, giám sát, giáo dục đối tượng...

5.Đảng ủy xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của các chi bộ Công an xã, thị trấn trên địa bàn; đẩy mạnh xây dựng chi bộ Công an xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng và đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã, thị trấn trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cơ sở; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

6.Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an xã, thị trấn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định về an ninh, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở và trong toàn huyện.

Giao Đảng ủy Công an huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy và các ban, ngành chức năng hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUÝ I NĂM 2023

1. Tình hình kinh tế - xã hội:

- Sản xuất nông nghiệp: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động Nhân dân sản xuất vụ đông được 1.940 ha, đạt 95% kế hoạch (KH) huyện, giảm 4,5% so với cùng kỳ (CK); sản lượng cây lương thực có hạt đạt 2.997 tấn, vượt 9,6% so với KH, giảm 11,2% so với CK; sản xuất vụ Chiêm xuân 2023 được 9.280,3 ha, vượt 0,9% so với KH, tăng 0,4% so với CK. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 431,4 tấn, tăng 6,6% so với CK.

-Công tác xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh và sản phẩm OCOP:

+ Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh phong trào hiến đất mở đường, phân công các đồng chí lãnh đạo, các phòng, ngành phụ trách, thường xuyên đôn đốc và chỉ đạo các xã đăng ký, xây dựng NTM, đặc biệt quan tâm đến các xã có kế hoạch về đích NTM nâng cao trong năm 2023.

+ Chỉ đạo thị trấn Thiệu Hóa ra quân, quyết liệt giải tỏa hành lang giao thông, tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc vi phạm (Nhà kho, cửa hàng, tường rào, cổng, mái che, mái vẩy, cây cối..) tuyến Tỉnh lộ 502, đoạn qua thị trấn Thiệu Hóa, với chiều dài 2,1km, 193 hộ dân. Làm việc và yêu cầu Trung tâm viễn thông khu vực Thiệu Hóa - Đông Sơn, Trung tâm Viettel Thiệu Hóa thực hiện di dời hệ thống cột, dây viễn thông trong hành lang an toàn giao thông.

+ Đối với xây dựng sản phẩm OCOP: Chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đáng giá, phân hạng sản phẩm, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Trong quý I/2023 đã hướng dẫn các chủ thể xây dựng hoàn thiện hồ sơ 5 sản phẩm, trình Hội đồng OCOP cấp huyện chấm xếp hạng.

- Công nghiệp - xây dựng:Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng khá, ước đạt 575,6 tỷ đồng, tăng 11,3% so với CK. Tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, khởi công mới các dự án theo KH đầu tư công năm 2022-2023. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp: Vạn Hà, Hậu Hiền, Ngọc Vũ và Vạn Hà số 2. Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tốt công tác đầu tư và khởi công xây dựng nhà máy của tập đoàn Huali. Chỉ đạo UBND huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Giang Quang đến năm 2045. Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đô thị Phú Hưng. Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chung xã Thiệu Lý (tổng quy hoạch xây dựng chung đã phê duyệt 21/25 xã, thị trấn).

-Dịch vụ, thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 1.731 tỷ đồng, tăng 15,3% so với CK. Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 7,73 triệu USD, tăng 12,8% so với CK. Chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; dịch vụ vận chuyển hàng hóa, vận tải hành khách và lưu thông hàng hóa được duy trì ổn định, đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 882,63 tỷ đồng đạt 22,1% KH, tăng 12,6% CK. Trong quý, thành lập mới 9/80 doanh nghiệp, đạt 11% kế hoạch, giảm 40% so với CK, lũy kế 3 tháng đầu năm đã cấp được 62 giấy Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện.

-Công tác quản lý ngân sách nhà nước:Ước thu NSNN 03 tháng đầu năm đạt 34,3 tỷ đồng, đạt 8,3% dự tóan tỉnh giao, 3,7% dự tóan huyện giao. Chi ngân sách nhà nước ước đạt 232,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 28% tỉnh giao, đạt 20% huyện giao.

-Công tác quản lýnhà nước về tài nguyên, môi trường: Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đến nay cơ bản hoàn thành công tác GPMB đối với 11/38 dự án, tương ứng 56,09ha, đạt 62,4% KH đăng ký (trong đó có 5 dự án được nhân dân chủ động bàn giao mặt bằng trước khi có quyết định thu hồi đất). Hoàn thành công tác thống kê, kiểm kê đất đai năm 2022 tại 25 xã, thị trấn. Tổ chức đấu giá thành công 30 lô đất tại xã Minh Tâm; 40 lô đất tại xã Tân Châu, tổng tiền trúng đấu giá đạt 40,2 tỷ đồng, tăng so với giá khởi điểm 3,9 tỷ đồng.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo:Chỉ đạo các nhà trường tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022 - 2023. Triển khai kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, 8. Tổ chức khảo sát chất lượng đội tuyển học sinh giỏi lớp 8 toàn huyện. Chỉ đạo tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng cho 45 giáo viên và 95 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh cấp tỉnh năm học 2022-2023. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Lĩnh vực Văn hóa thông tin, thể dục thể thao:Chỉ đạo triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ năm 2023, tổ chức trưng bày sách, báo, ấn phẩm mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão đảm bảo trang trọng, thiết thực. Hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị tổ chức tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn trong tháng, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện, lễ giao-nhận quân năm 2023, lễ khánh thành khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa (giai đoạn 1967-1973) tại xã Thiệu Viên...

- Lĩnh vực y tế: Tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện. Công tác chăm sóc sức khỏe, chất lượng dịch vụ chăm sóc, khám chữa bệnh cho Nhân dân được nâng cao, ứng dụng các kỹ thuật y tế trong chuẩn đóan và điều trị được tăng cường; quản lý hành nghề y dược, tư nhân tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/2/2023).

-Lĩnh vực Lao động - TB&XH: Đã trao22.927suất quà Tết trị giá9,79tỷ đồng, cho các hộ chính sách, người có công, hộ gia đình khó khăn. Tổ chức các đoàn đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giải quyết việc làm cho 540 lao động, đạt 18% kế hoạch, trong đó có 120 lao động đi làm việc có thời hạn ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… đạt 34% kế hoạch năm. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87,99%.

3. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính:

Tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2023 đảm bảo trang trọng, chặt chẽ với 184 công dân lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao. Chuẩn bị tốt Lễ ra quân huấn luyện Chuyển trạng thái SSCĐ tại Núi Tử, xã Thiệu Quang. Tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 thành công tốt đẹp.

Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ; ngăn chặn các hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đã giải quyết 23 vụ vi phạm pháp luật; ra mắt 58 mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng.

Các cơ quan thuộc khối nội chính, tư pháp đã phối hợp thực hiện công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được quan tâm giải quyết cơ bản kịp thời.

4. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chứcchính trị - xã hội:

Công tác chính trị tư tưởng: Đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, quê hương. Tổ chức Hội nghị học tập trực tuyến, nghe quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa khóa XIII và các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX. Tổ chức sưu tầm, vận động hiến tặng các hiện vật, kỷ vật, tài liệu, văn bản để trưng bày góp phần tổ chức thành công Lễ Khánh thành khu Di tích Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa, thời kỳ 1967-1973 tại xã Thiệu Viên. Chỉ đạo mở lớp bồi dưỡng nhận thức Cảm tình Đảng (đợt 1 năm 2023) với 81 học viên; phối hợp tổ chức khai giảng lớp TCLLCT hệ không tập trung khóa 12 tại huyện cho 80 đồng chí cán bộ có quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…

Công tác tổ chức,cán bộ: Ban Thường vụ Huyện ủy tham gia ý kiến điều động, luân chuyển 02 cán bộ và đề nghị bổ sung 01 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 11 đồng chí; cho thôi tham gia cấp ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 05 đồng chí và bổ sung 04 đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu ứng cử các chức danh cán bộ diện quản lý đối với 26 đồng chí. Đề nghị chuyển giao 01 tổ chức cơ sở đảng về trực thuộc ngành dọc cấp trên theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội Nông dân cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 bảo đảm chất lượng và tiến độ. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng:Lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Huyện ủy, giám sát thường xuyên theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ kiểm tra do cấp ủy giao. Xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền. Công khai kê khai tài sản thu nhập các đồng chí diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định. Thẩm định nhân sự để giới thiệu bổ nhiệm một số chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Chỉ đạo tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị ngay tại cơ sở đảm bảo quy định.

Công tác dân vận:Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc tại cơ sở. Tiếp tục rà soát vận động các hộ nghèo sinh sống trên sông đủ điều kiện đề nghị cấp đất ở, hỗ trợ kinh phí xây nhà ở. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh trên địa bàn huyện.

Hoạt động của HĐND-UBNDhuyện:Tổ chức thành công ba kỳ họp chuyên đề (13, 14, 15) của HĐND huyện. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, chỉ đạo thu hoạch vụ Đông và gieo trồng vụ Chiêm Xuân đảm bảo đúng lịch thời vụ; chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ GPMB, tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm đang thi công.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội:Tiếp tục vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp nâng cấp, mở rộng đượng giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh trên địa bàn huyện; trong quí, đã vận động Nhân dân hiến hơn6.402m2đất, đóng góp trên 2 tỷ đồng, 1.265 ngày công, đổ bê tông 5,83km, trải nhựa Asphalt 5,03km đường giao thông nông thôn; xây dựng 9,26km tường rào kiểu mẫu; lắp đặt 8,5km đường điện cao áp…Liên đoàn lao động huyệntập phát động phong trào thi đua “công nhân, viên chức, lao động chung sức thực hiện khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2023, triển khai 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển, tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Công Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028;Hội Cựu chiến binh các cấptiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu";Hội Nông dân huyệntập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2023-2028, đã có 20/25 (80%) đơn vị cơ sở tổ chức Đại hội; tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào Nông dân với công tác vệ sinh đồng ruộng chịu trách nhiệm thu gom, xử lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng đảm bảo vệ sinh môi trường.Hội Liên hiệp Phụ nữđã chỉ đạo trồng thêm được 12,7km đường hoa; vận động hội viên và nhân dân xây dựng được hơn 73 mô hình nhà sạch - vườn đẹp;Huyện Đoànphối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, học nghề, tạo việc làm đối với học sinh các trường THPT trong huyện; chỉ đạo tổ chức các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đã chỉ đạo xây dựng được thêm mới 20 khu thể thao, vận động thể chất ngoài trời.

Trịnh Văn Đệ

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANGHUYỆN THIỆU HÓA TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG NĂM 2022

Năm 2022, tình hình đất nước, địa phương diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, huyện Thiệu Hóa long trọng tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu; được Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước... những sự kiện trên đã tạo động lực, khí thế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quôc phòng an ninh của địa phương.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp của các ban, ngành của huyện; Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 10-CT/HU, ngày 30/12/2021 về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2022; Chỉ thị số 06-CT/HU, ngày 13/10/2021 về công tác tuyển quân năm 2022, giao đủ 189 thanh niên nhập ngũ (trong đó có 19 nghĩa vụ Công an); tiếp nhận 180 quân nhân xuất ngũ; đăng ký độ tuổi 17 với 937 thanh niên; tham mưu ban hành Quyết định số 438-QĐ/HU thành lập BCĐ, BTC diễn tập PCTT, TKCN và diễn tập chiến đấu xã trong KVPT đối với 07 xã (Tân Châu, Thiệu Giao, Thiệu Trung, Thiệu Tiến, Thiệu Thành, Thiệu Công, Thiệu Ngọc); tập huấn PCTT, TKCN cho 517 cán bộ, chiến sỹ đội xung kích cấp xã và tổ chức diễn tập PCLB-TKCN huyện Thiệu Hóa năm 2022; tổ chức thi tuyển công chức Chỉ huy trưởng cho 05 đ/c, bổ nhiệm 05 đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn; tổ chức đăng ký, khám, thẩm tra, xác minh lý lịch cho 33 học sinh thi vào các trường trong Quân đội; tổ chức lớp cập nhật KTQP-AN cho đối tượng 2 là 02 đồng chí, đối tượng 3 là 10 đồng chí và đối tượng 4 là 240 đồng chí...

Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, canh gác nghiêm túc, chặt chẽ, tổ chức luyện tập phương án SSCĐ; duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần; tiến hành xây dựng và triển khai xây dựng kế hoạch SSCĐ cho cơ sở theo đúng quy định. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do trên tổ chức và tổ chức tập huấn cho các đối tượng đúng thời gian quy định. Ban CHQS huyện đã tổ chức 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ cho cán bộ từ cơ quan đến đơn vị cơ sở quân số 425/425 đồng chí, kết quả đạt khá.

Tổ chức Hội thao trung đội Dân quân cơ động cấp huyện và tham gia thi cấp tỉnh, đồng thời tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban CHQS huyện được đầu tư xây dựng củng cố, khang trang sạch đẹp, chính quy với kinh phí hỗ trợ của huyện trên 2 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách chi tiêu thường xuyên mua sắm trang thiết bị phục vụ đời sống cán bộ, nhân viên trên 2 trăm triệu đồng, củng cố nơi ăn, ở, làm việc gọn gàng ngăn nắp, chính qui, xây dựng cơ quan luôn bảo đảm xanh, sạch, đẹp.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ nhân viên cơ quan và chính sách hậu phương quân đội; phối hợp thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có cán bộ chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và biên giới hải đảo; tham gia tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng nhân dịp tết cổ truyền dân tộc; rà soát thực hiện chế độ theo Quyết định49 cho 31 đối tượng, Quyết định 62 cho 05 đối tượng, Quyết định 142 cho 01 đối tượng; tặng quà cho thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh trong cơ quan cho 15 gia đình với số tiền 4.500.000đ. Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách 04 xuất với số tiền 2000.000 đồng. Tích cực tham gia ủng hộ nguồn lực, kinh phí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao, với số 60 triệu đồng...

Với những thành tích nổi bật năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng “Bằng khen”, Ban Thường vụ Huyện ủy tặng “Giấy khen” vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Bằng khen” trong công tác thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, công tác bảo đảm an toàn giao thông; UBND huyện tặng “Giấy khen” trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập PCLB-TKCN, công tác Quốc phòng - An ninh, công tác tuyển quân; Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ thi đua và đề nghị Bộ Quốc phòng tặng “Bằng khen”.

Thiếu táNguyễn Minh Tuấn

Trợ lý chính trị BCHQS huyện

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG,ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂMSAI TRÁI THÙ ĐỊCH

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG LƯỜI HỌC,

NGẠI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Quan điểm của Hồ Chí Minh

Theo Hồ Chí Minh, lý luận là sự tổng kết những kinh nghiệm của loài người, là tổng hợp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích trữ lại trong quá trình lịch sử. Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin là sự tổng kết kinh nghiệm của phong trào công nhân từ trước đến nay của tất cả các nước; là khoa học về các quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội; khoa học về cách mạng của quần chúng bị áp bức và bị bóc lột; khoa học về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở tất cả các nước; khoa học về xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc tổ chức trường học lý luận cho cán bộ là “để nâng cao trình độ lý luận của Đảng ta đặng giải quyết sự đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng và tình hình thực tế của Đảng ta, để Đảng ta có thể làm tốt hơn công tác của mình, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ cách mạng vĩ đại của mình”. Người cũng chỉ rõ, một trong những nhược điểm lớn của Đảng là “trình độ lý luận còn thấp kém… cho nên đứng trước nhiệm vụ cách mạng ngày càng mới và phức tạp, trong việc lãnh đạo, Đảng ta không khỏi lúng túng, không tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm”; đối với cán bộ, không học lý luận sẽ khiến cho “chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng”, “...vì kém lý luận, cho nên gặp mọi việc không biết xem xét cho rõ, cân nhắc cho đúng, xử trí cho khéo. Không biết nhận rõ điều kiện hoàn cảnh khách quan, ý mình nghĩ thế nào làm thế ấy. Kết quả thường thất bại”, do không nắm vững lý luận, nên nhiều cán bộ mắc bệnh ba hoa, kết quả là “… một sự ngu dốt này làm phát sinh một sự ngu dốt khác và một sai lầm này gây nên các sai lầm khác”.

Hồ Chí Minh cũng đã chỉ rõ, trong Đảng còn nhiều người “chỉ biết vùi đầu suốt ngày vào công tác sự vụ, không nhận thấy sự quan trọng của lý luận, cho nên còn có hiện tượng xem thường học tập hoặc là không kiên quyết tìm biện pháp để điều hòa công tác và học tập..”, “...chúng ta đã áp dụng một số kinh nghiệm một cách thiếu sáng tạo, không có kết quả, cho nên thiếu tin tưởng đối với sự cần thiết phải học tập lý luận”.

Từ thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên còn lười học, ngại học lý luận chính trị, ngay từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã yêu cầu: “Đảng phải chống cái thói xem nhẹ học tập lý luận”, “Đảng ta phải tự nâng cao mình lên nữa, mà muốn tự nâng cao mình thì phải tổ chức học tập lý luận trong toàn Đảng, trước hết là trong cán bộ cốt cán của Đảng”.

Nhận diện thực trạng

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vềtăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộđã chỉ ra 9 biểu hiện suy thóai về tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có biểu hiện thứ ba: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định phải “Khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên”.

Qua thực tế công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, có thể nhận diện những biểu hiệnngại học, lười học lý luận chính trịcủa cán bộ, đảng viên hiện nay là: 1) chỉ chú ý đến học tập chuyên môn, nghiệp vụ mà ít hoặc không quan tâm đến học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị; chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị. Không ít cán bộ, đảng viên cho rằng việc học tập lý luận ít mang lại hiệu quả, dẫn tới học tập đối phó, nghiên cứu qua loa, đại khái, chiếu lệ, hình thức...2)Chưa chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương trong học tập, rèn luyện như trong học tập còn làm việc riêng, vừa học vừa giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị; chưa tích cực tham gia trao đổi, thảo luận; không nghiên cứu tài liệu; bài thi, bài thu hoạch thiếu đào sâu suy nghĩ, tìm tòi gắn lý luận với thực tiễn… 3)Học không đi đôi với hành; lý luận chưa gắn liền với thực tiễn.Nội dung, tri thức lý luận chính trị chưa được vận dụng thiết thực vào thực tiễn công tác với tư cách là “cẩm nang” định hướng giải quyết các vấn đề thực tiễn nảy sinh.

Thực trạng nêu trên xuất phát từ những nguyên nhân cơ bản sau:

Đối với người học, việc xác định mục tiêu, động cơ học tập lý luận chính trị chưa đúng, chưa rõ ràng (coi việc học tập lý luận chính trị cốt để lấy bằng cấp nhằm “hợp lý hóa” điều kiện đề bạt, bổ nhiệm, cất nhắc, thăng tiến); vì chưa có động cơ trong sáng nên thiếu ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện.

Đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng,việc mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn liền với quy trình đảm bảo chất lượng. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng còn chậm được đổi mới; việc bổ sung, cập nhật nội dung chương trình còn trùng lặp, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách lãnh đạo, quản lý. Phương pháp giảng dạy, học tập chậm được đổi mới, nặng về truyền đạt kiến thức, chưa phát huy được tính tích cực, sáng tạo của người học. Thiếu sự liên thông giữa các cấp học, các hệ đào tạo dẫn đến việc cán bộ phải học nhiều lần một số chuyên đề, học phần. Quản lý đào tạo còn có mặt yếu kém, nhất là quản lý tự học của học viên. Chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo còn có mặt hạn chế. Điều kiện vật chất, kỹ thuật ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng còn lạc hậu, chưa được nâng cấp, chưa đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị.

Đối với đơn vị cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng,còn có tình trạng chưa chọn, cử đúng, trúng đối tượng tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Việc quy hoạch, lựa chọn cán bộ cử đi học ở một số nơi còn biểu hiện thiếu dân chủ, không khách quan. Còn có sự chồng chéo trong sử dụng cán bộ thực hiện công việc tại cơ quan, đơn vị với tạo điều kiện để học viên toàn tâm, toàn ý trong học tập đối với những cán bộ được cử đi học tập, bồi dưỡng. Chưa có các biện pháp, cách thức kiểm tra, đánh giá việc sử dụng, vận dụng tri thức, kỹ năng, tư tưởng của người được chọn, cử đi học sau khi hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng vào phục vụ công việc thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Một số giải pháp khắc phục

Để khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, Đảng ta đã xác định: “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trong và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương”. Nhằm cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, xuất phát từ thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị thời gian qua, thời gian tới cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Thứ nhất,tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên. Đây là giải pháp căn cơ, lâu dài để khắc phục “bệnh” lười học, ngại học lý luận chính trị. Chú trọng hơn nữa đến công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, hiểu và xác định việc học tập, bồi dưỡng lý luận vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của mình; là nhu cầu tự thân; học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, bền bỉ, không bao giờ là đủ. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để kiên quyết khắc phục nhận thức coi việc học lý luận chính trị chỉ nhằm mục đích đề bạt, bổ nhiệm.

Thứ hai,đổi mới toàn diện công tác giáo dục lý luận chính trị trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Đây là giải pháp quan trọng, tác động trực tiếp đến các chủ thể của công tác giáo dục lý luận chính trị. Những năm gần đây, chương trình, nội dung cũng như các giáo trình, tài liệu giáo dục lý luận chính trị của Đảng đã có nhiều đổi mới, song, vẫn còn nặng về lý luận chung và những kiến thức tổng quát, mang tầm vĩ mô, trong khi đó, những kiến thức về các chủ trương mới, cách làm hay, sáng tạo ở các địa phương, các cơ quan, ngành nghề, nhất là các kỹ năng giải quyết công việc thực tế của cán bộ, kỹ năng xử lý tình huống chính trị... thường chiếm dung lượng nhỏ. Để giải quyết vấn đề đó, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng, học viện, nhà trường, đội ngũ giáo viên, báo cáo viên cần chú trọng nghiên cứu đổi mới chương trình, nội dung theo hướng thiết thực, gắn với thực tiễn sinh động. Theo đó, lý luận chính trị phải góp phần giải quyết, lý giải những vấn đề mới và khó đặt ra từ thực tiễn, cả ở tầm vĩ mô và vi mô cũng như việc vận dụng trong giải quyết những công việc cụ thể.

Thứ ba,coi trọng hơn nữa việcđào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên lý luận chính trị các cấp về phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn. Đây là vấn đề quan trọng, góp phần trực tiếp nhất để khắc phục tình trạng ngại học, lười học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Theo đó, đội ngũ cán bộ làm công tác này phải là những người có đủ phẩm chất đạo đức và tài năng, chuyên môn. Mỗi cán bộ, giảng viên phải là tấm gương “tự học và sáng tạo”, dày dạn kinh nghiệm thực tiễn, am tường lý luận sâu sắc, có năng lực sư phạm tốt, phương pháp truyền đạt hấp dẫn.

Thứ tư,tiếp tục nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ đối với cơ sở đào tạo lý luận chính trị, song phải đảm bảo bản chất trường Đảng, cụ thể là:

1) Nhận thức sâu sắc về sứ mệnh, mục tiêu của trường Đảng với sứ mệnh ưu tiên hàng đầu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và toàn hệ thống chính trị thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ngang tầm nhiệm vụ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

2) Đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng các mặt:

Về đối tượng đào tạo.Đối tượng đào tạo ở trường Đảng phải là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu, tiên tiến; luôn trung thành, phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Việc tiếp cận về đối tượng đào tạo có ý nghĩa quan trọng trong xác định tiêu chuẩn xét tuyển và xác định những tố chất cần được bổ sung khi được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện ở trường Đảng.

Về đổi mới nội dung chương trình đào tạo lý luận chính trị.Bên cạnh lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm gốc, việc dạy - học ở trường Đảng phải rút ra được lập trường, quan điểm, phương pháp để giải quyết vấn đề thực tiễn đang đặt ra; học tập quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những kinh nghiệm, tổng kết cách mạng trong nước cũng như thế giới; tinh hoa văn hóa nhân loại, những lý thuyết mới, mô hình thành công trên thế giới để áp dụng sáng tạo, tránh “mò mẫm” trong thực hành, khắc phục “bệnh” giáo điều, xa rời thực tiễn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Về đổi mới phương pháp đào tạo, huấn luyện cán bộ.Chú trọng nguyên tắc lý luận phải gắn liền thực tiễn. Tăng cường thảo luận, đối thoại, định hướng tư tưởng. Tăng cường sử dụng nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tránh dạy - học truyền thụ, nhồi nhét, giáo điều. Đổi mới phương pháp rèn luyện phong cách, bản lĩnh người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là bản lĩnh chính trị; cách thức giải quyết những tình huống khó, phức tạp trong công tác lãnh đạo, quản lý; phương pháp tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời.

Về xây dựng đội ngũ giảng viên. Giảng viên trường Đảng phải là đội ngũ những người tinh hoa nhất, đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm với nhiệm vụ. Bằng những quyết sách của Đảng, có thể tuyển chọn những cán bộ giỏi theo các tiêu chí: mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; đảm bảo sự “tổng hòa” sư phạm - khoa học - tổng kết thực tiễn. Căn cứ vào yêu cầu về đối tượng, nội dung và phương pháp đào tạo, cần xây dựng bộ tiêu chí cho giảng viên trường Đảng...

Thứ năm,người học phải xác định đúng động cơ, mục đích học tập lý luận chính trị; gắn tri thức lý luận với thực tiễn công tác; không ngừng phấn đấu, tu dưỡng đạo đức cách mạng, trình độ - kỹ năng - phương pháp luận.

Thứ sáu,các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ đi học cần: 1) Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và các cơ sở đào tạo. 2) Tiếp tục đối mới tư duy, nâng cao nhận thức về mục tiêu, yêu cầu và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 3) Gắn việc xây dựng quy hoạch cán bộ với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh của từng giai đoạn. Chọn, cử cán bộ đi đào tạo đúng đối tượng, thiết thực, tránh tốn kém, lãng phí. Thực hiện nghiêm việc phân cấp đối tượng đào tạo gắn với thẩm định tiêu chuẩn cán bộ cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn. 4) Phối hợp chặt chẽ với đơn vị đào tạo tiến hành kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, thực chất quá trình và kết quả học tập của cán bộ, đảng viênđược cử đi học; coi trọng và có kế hoạch bố trí, tạo điều kiện để cán bộ vận dụng kết quả học tập vào thực tiễn công tác. Lấy kết quả học tập, ý thức rèn luyện trong quá trình học tập là một tiêu chí để đánh giá cán bộ.

Ban Biên tập

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC DÂN CHỦCHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách làm việc dân chủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng dân chủ, coi thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn. Người khẳng định, bản chất của dân chủ tức là dân là chủ và dân làm chủ. Trong Đảng, Người căn dặn:“Để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộngdân chủ”; “Để lãnh đạo tốt, các cấp ủy phải thậtđoàn kết, thậtdân chủ,phải thực hành chế độ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” và phê bình và tự phê bình để không ngừng tiến bộ”.Đối với Nhà nước, Người cho rằng: “Nhà nước ta phát huy dân chủ đến cao độ, đó là do tính chất Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân. Có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên”.

Người luôn coi trọng cán bộ, khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Phong cách, tác phong công tác của cán bộ rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công việc. Bởi vậyNgười luôn căn dặn cán bộ “Tác phongphải dân chủ, dựa vào lực lượng quần chúng, học hỏi sáng kiến của quần chúng để lãnh đạo quần chúng”. Muốn có tác phong dân chủ, “cán bộphải đi sát sản xuất, đi sát quần chúng và phải dân chủ với dân”. Như vậy, vừa là phát huy dân chủ nhân dân, vừa rèn luyện tác phong dân chủ của người cán bộ.

Trong cách thức, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện phong cách làm việc giản dị, gần gũi nhưng sâu sắc, quyết đóan, hòa mình vào quần chúng nhân dân, coi nhân dân là cội nguồn của mọi thắng lợi. Người coi dân chủ là “chìa khóa vạn năng” để khơi dậy tính sáng tạo của nhân dân, huy động và sử dụng nguồn lực nhân dân vào các lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động khác nhau, bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng ở mọi lúc, mọi nơi. Người đã nhấn mạnh: “Dân chủ, sáng kiến, hăng hái, ba điều đó rất quan hệ với nhau. Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến. Những sáng kiến đó được khen ngợi, thì những người đó càng thêm hăng hái, và người khác cũng học theo. Và trong khi tăng thêm sáng kiến và hăng hái làm việc, thì những khuyết điểm lặt vặt, cũng tự sửa chữa được nhiều”.

Bởi vậy, Người nhắc nhở cán bộ, trong phong cách làm việc, phong cách công tác, phong cách lãnh đạo của cán bộ phải chống bệnh hẹp hòi, nghĩa là phải tuyệt đối vì lợi ích của Đảng, của Nhân dân. Người chỉ rõ: nguyên nhân của bệnh có nhiều, nhưng chủ yếu là do ham danh vọng và địa vị, nên khi ở cương vị phụ trách thì lôi người này, kéo người khác, ưa ai thì kéo vào, không ưa thì đẩy ra. Hậu quả của bệnh hẹp hòi là gây chia rẽ, mất đoàn kết giữa cán bộ cấp trên phái đến và cán bộ địa phương, cán bộ cũ và cán bộ mới, giữa bộ phận và toàn cục, cán bộ cơ quan này và cán bộ cơ quan khác, địa phương này và địa phương khác…

Phong cách làm việc dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, là phải “nói đi đôi với làm”. Người yêu cầu cán bộ phải thống nhất giữa nói và làm, tư tưởng phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện lý tưởng cao cả của Đảng và dân tộc. Người từng căn dặn “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Tức là để dân tin, dân quý, dân ủng hộ, người đảng viên phải làm trước, đi trước, dù có gian khổ, hy sinh cũng không kêu ca, phàn nàn. Nói đi đôi với làm còn là cách để cấp trên gương mẫu với cấp dưới, là để cầm tay, chỉ việc giữa người có kinh nghiệm với người mới, người chưa có kinh nghiệm. Ở bất kỳ đâu, làm bất cứ việc gì, ở cương vị nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều tôn trọng, lắng nghe ý kiến của mọi người, phát huy trí tuệ của tập thể, đề cao những kinh nghiệm, sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả cao trong công việc. Người chỉ rõ: “Gom góp mọi ý kiến rời rạc, lẻ tẻ của quần chúng, rồi phân tích nó, nghiên cứu nó, sắp đặt nó thành những ý kiến có hệ thống… Cứ như thế mãi thì lần sau chắc đúng mực hơn, hoạt bát hơn, đầy đủ hơn lần trước. Đó là cách lãnh đạo cực kỳ tốt”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ phải có ý thức tập thể cao, tạo được bầu không khí dân chủ, cởi mở trong làm việc, cũng như trong cuộc sống; từ đó, tạo động lực, niềm tin cho mỗi người có thể tham mưu, hiến kế, đề xuất những cách thức, biện pháp nâng cao năng suất lao động, xây dựng đơn vị, địa phương vững mạnh về mọi mặt. Đồng thời, đề cao phong cách làm việc dân chủ nhưng không đồng nghĩa với dân chủ quá trớn, mạnh ai người nấy làm, mà phải tuân theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; làm bất kỳ việc gì phải đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết; phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên…

Bồi dưỡng phong cách làm việc dân chủ cho đội ngũ cán bộ hiện nay

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách làm việc dân chủ đã đạt nhiều kết quả, góp phần chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ. Song, trước yêu cầu của tình hình mới, đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược nâng cao hơn nữa về chất lượng, vững kiến thức chuyên môn, có năng lực quản lý, điều hành, phong cách làm việc dân chủ, khoa học... Có như vậy mới phát huy được trí tuệ của tập thể, đưa ra được những quyết định sáng suốt, hiệu quả, phù hợp, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), triển khai kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 12-6-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh: “Phong cách Hồ Chí Minh là lối sống, tác phong khiêm tốn, giản dị, cầu thị, gần dân, trọng dân, tin dân, học dân, làm việc gì cũng phải vì lợi ích của nhân dân; là đầy tớ của dân chứ không phải “làm quan nhân dân”, không được lên mặt “làm quan cách mạng”. Có thể thấy, yêu cầu xây dựng, bồi dưỡng phong cách làm việc cho cán bộ, trong đó có phong cách dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết.

Để công tác này thực hiện có hiệu quả, trước hết, cần thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về cán bộ và công tác cán bộ như: Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4-8-2017 của Bộ Chính trị khóa XII về “Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quy định số 90-QĐ/TW ngày 4-8-2017 về “Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”; Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 về “Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”;Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27-12-2021 về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18-8-2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28-4-2022 về luân chuyển cán bộ; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 3-11-2021 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ… Việc thực hiện nghiêm các quy định trong công tác cán bộ là cách thức để thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong mỗi tổ chức đảng. Đồng thời để cán bộ phải tự ý thức rèn luyện phong cách làm việc dân chủ.

Bên cạnh đó, cần phát huy dân chủ, bảo đảm tính chặt chẽ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch sẽ tạo điều kiện cho cán bộ có môi trường rèn luyện, phấn đấu, phát triển toàn diện. Tiếp tục đổi mới công tác tác đánh giá cán bộ, bởi đây là khâu mở đầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng liên quan đến các khâu khác của công tác cán bộ. Đánh giá không đúng về cán bộ dẫn tới bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ không đúng, có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng; triệt tiêu nhân tố tích cực, thúc đẩy chủ nghĩa cơ hội, tiêu cực, suy thóai đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ được đánh giá khách quan, công tâm, được lựa chọn và bố trí đúng sẽ góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực… Để đánh giá đúng cán bộ, cần đánh giá đa chiều, thông qua năng lực, phẩm chất và uy tín; dựa vào kết quả, hiệu quả thực hiện từng công việc cụ thể. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, cần phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phải căn cứ vào kết quả đổi mới, sáng tạo; tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; khả năng thích ứng nhanh với tình hình thực tiễn, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Đánh giá để bổ nhiệm và bầu cử phải trực tiếp khảo sát, gặp gỡ trao đổi với các tổ chức, cá nhân có liên quan và tham khảo ý kiến phản ánh, đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bản thân cán bộ tự đánh giá, tập thể đánh giá, cấp trên đánh giá, cấp dưới đánh giá, huy động các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia đánh giá cán bộ.

Cần có cơ chế, chính sách thu hút, lựa chọn, bồi dưỡng, sử dụng người có đức, có tài. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với các chế độ, chính sách như tiền lương, thu nhập, cải thiện cuộc sống, môi trường, điều kiện làm việc… cho cán bộ. Việc đổi mới, thực hiện tốt cơ chế, chính sách trên cơ sở kiểm soát tốt quyền lực, vừa đảm bảo chất lượng cán bộ, vừa phát huy dân chủ, phòng, chống được tiêu cực…

Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, trong đó có trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cũng là cách để rèn luyện tác phong dân chủ. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng đều nêu rõ vấn đề về vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016, của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” cũng đã khẳng định quan điểm đó. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, “việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo Đảng từ Trung ương tới cơ sở có bước tiến bộ. Coi trọng việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội”.

Cán bộ phải sâu sát cơ sở, nắm vững thực tiễn, kịp thời giúp cơ sở giải quyết các khó khăn và vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là tác phong công tác cần phải có của mỗi cán bộ. Đặc biệt với cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, để có phong cách lãnh đạo sâu sát, cần phải dành thời gian đi cơ sở, trực tiếp trao đổi, đối thoại với người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức…, từ đó tránh được bệnh quan liêu, hạn chế tình trạng ra các quyết định, chủ trương thiếu tính thực tiễn, duy ý chí. Mặt khác, cần xem phong cách sâu sát cơ sở, thực tiễn là một tiêu chí, một yêu cầu cần thiết trong quy hoạch, đề bạt cán bộ giữ vị trí người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Cùng với làm tốt các khâu trong công tác cán bộ, cần “có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật, không còn uy tín đối với nhân dân”. Như vậy đội ngũ cán bộ sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao về chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Ban Biên tập

NGƯỜI CÁN BỘ THÔN GƯƠNG MẪU

Về với xã Minh Tâm hôm nay, chúng ta không khỏi ngạc nhiên, phấn khởi bởi sự thay đổi, phát triển toàn diện của làng Đồng Bào. Có được kết quả đó, là sự đóng góp công sức của cán bộ, Nhân dân trong thôn, trong đó vai trò gương mẫu của người cán bộ thôn là đồng chí Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Nguyễn Cao Cường.

Làng Đồng Bào vốn là một làng cổ nằm bên bờ sông Chu, xưa kia làng có tên là Ngô Xá Trang, rồi Ngô Xá Thượng (Ngò Thượng). Là làng cổ nên dân cư ở tập trung, đông đúc, mật độ dân cư khá dày, đường xá được hình thành từ những ngày lập làng nên quanh co, chật hẹp. Cùng với quá trình phát triển của làng, đường xá được mở rộng dần nhưng vẫn thiếu tính quy hoạch, đồng bộ; trong làng vẫn còn những nút thắt, quanh co; xe cộ không thể qua lại; quá trình phát triển của làng cũng mọc lên nhiều nhà tầng, nhà to đẹp trong diện tích khoảng 10 ha đất thổ cư của làng; bờ rào cây dại cũng dần được thay thế bằng tường gạch vồ, rồi gạch nung; đường đất được dần thay thế bằng đường bê tông. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh nhưng thiếu tính đồng bộ và định hướng lâu dài dẫn đến tình trạng bê tông hóa dân cư, đường xá đã chật hẹp lại càng như chật hẹp hơn; môi trường cảm thấy như bức bối.

Công cuộc xây dựng nông thôn mới như luồng gió mát lành thổi vào làng, gây nên sự đổi thay kỳ diệu, đặc biệt là trong 2, 3 năm gần đây.

Gặp người Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Nguyễn Cao Cường, trẻ nhất trong 10 bí thư của xã Minh Tâm, anh vừa được chi bộ bầu giữ chức bí thư và Nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ở độ tuổi 40 vừa đủ chín để gánh vác những việc trọng đại của thôn mà chi bộ và dân làng giao phó. Với khả năng tư duy nhanh, anh đã tham mưu với chi bộ và họp bàn xin ý kiến Nhân dân thực hiện một chủ trương lớn, đó là xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Giữa làng có một nút thắt cổ chai, lại là đường cua hình chữ chi, xe cộ từ loại nhỏ như tắc xi cũng không thể qua lại. Anh đã họp cấp ủy, đến tận nhà rồi thuê xe đi tận thành phố, gọi điện đi các nơi vận động người thân nhà có đất, đề nghị hiến đất mở đường giải phóng nút thắt. Sau nhiều lần, nhiều ngày vận động, công việc cũng được như ý, 2 hộ nơi nút thắt phá cả nhà, cổng ngõ, lùi tường rào vào hiến 56m2đất. Những cụ cao niên trong làng cũng phải thốt lên: “chúng tôi sống gần hết đời người mà chưa bao giờ thấy ai làm được việc lớn như thế này”.

Trong đợt hiến đất mở đường mà người dân trong làng ví anh bằng cái tên thân thương trìu mến là “Ông phá làng, phá xóm”; anh và cấp ủy cùng Ban xây dựng thôn đã kêu gọi Nhân dân hiến được 315m2(trong đó có hộ hiến đến 32m2), có hộ dỡ cả công trình kiên cố cả trăm triệu đồng để mở thông tuyến đường cho làng.

Thực hiện cuộc vận động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, anh đã cùng cấp ủy vận động Nhân dân trong làng phá 428 m tường rào kiên cố để thay bằng tường rào một mẫu, sơn màu sáng đẹp; trồng được 300 m đường hoa, lắp đặt 200 chậu hoa trên các tuyến đường, chỉnh trang lại 400m2tranh tường và khuôn viên nhà văn hóa.

Cùng với chỉnh trang đường làng, ngõ xóm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, anh đã vận động Nhân dân tích cực làm cây vụ đông. Kết quả, làng Đồng Bào cũng là làng tiêu biểu trong xã về phong trào trồng cây màu, cây hàng hóa, cây vụ đông với diện tích 12ha chuyên màu (trong đó 3ha vùng rau an toàn); 25ha cây trồng vụ đông; 0,2ha nhà màn. Nhiều cây có giá trị kinh tế cao hơn cây lúa như ớt, ngô thương phẩm, đậu tương rau, khoai tây, ngô ngọt, dưa hoàng hậu, dưa lê và các loại rau màu khác như kiệu, dưa gang, v.v... cũng được trồng trên cánh đồng làng Đồng Bào.

Phong trào được nâng lên, đồng hành với người dân tin tưởng hơn trong việc ủng hộ các phong trào của thôn, đặc biệt là phong trào xã hội hóa xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, Nhân dân đóng góp tự nguyện để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được 115 triệu; con em xa quê cũng hăng hái gửi tiền về cổ vũ động viên phong trào. Trong 2 năm số tiền con em xa quê gửi về quê hương đóng góp xây dựng nông thôn mới của làng lên tới gần 330 triệu đồng.

Anh Cường chia sẻ: “Muốn xây dựng nông thôn mới thành công ngoài việc có chủ trương của Đảng, nhà nước còn phải được Nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Muốn vậy, mọi việc phải được công khai, minh bạch; dân phải được biết, được bàn, được kiểm tra. Và đặc biệt phải là sự trăn trở, gương mẫu, tận tuỵ của người cán bộ”.

Những thành quả của thôn kiểu mẫu Đồng Bào hôm nay là công sức của chi bộ, của Nhân dân trong làng, trong đó công sức đóng góp quan trọng của người bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng Nguyễn Cao Cường. Anh xứng đáng là người cán bộ thôn nêu gương sáng trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đỗ Duy Trung

Bí thư Đảng ủy xã Minh Tâm

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

TUỔI TRẺ THIỆU HÓAXÂY DỰNG CÁC KHU VUI CHƠI CHO THIẾU NHIVÀ LẮP ĐẶT DỤNG CỤ THỂ THAO NGOÀI TRỜI

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 “Xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động hợp lý, các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, trình độ dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, các giá trị văn hóa ở nông thôn được giữ gìn và phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của cư dân ở nông thôn được nâng cao”.

Nhằm tiếp tục củng cố vững chắc các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, đồng thời tuyên truyền, vận động, triển khai xây dựng các tiêu chí xã, thôn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, thiết thực chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng, tạo điều kiện cho Nhân dân nói chung và thiếu nhi nói riêng có điều kiện vui chơi, rèn luyện thể thao, chăm sóc sức khỏe, tạo cảnh quan, môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025, Thiệu Hóa đạt huyện nông thôn mới nâng cao.

Để phấn đấu đạt các mục tiêu trên, sau khi xem xét “Kế hoạch xây dựng lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời ở Nhà Văn hóa thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện” do Ban Thường vụ Huyện đoàn trình bày, ngày 14/9/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kết luận số 586-KL/HU “Về Kế hoạch vận động xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn, tiểu khu trên địa bàn toàn huyện đến năm 2025”; Với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu kết nối bổ ích cho thanh thiếu nhi và các tầng lớp Nhân dân, thời gian qua tuổi trẻ huyện Thiệu Hóa tích cực đẩy mạnh việc vận động xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất tại các thôn, tiểu khu trên địa bàn toàn huyện. Đến nay phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng, đạt được những kết quả tích cực.

Trong thời gian qua, tuổi trẻ huyện Thiệu Hóa đã tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí và đóng góp đầu tư xây dựng các công trình, điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại các địa phương. Đặc biệt từ khi thực hiện Kế hoạch số 20-KH/HĐTN ngày 19-9-2022 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về thực hiện Kết luận số 586 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đã có sự lan tỏa và hưởng ứng mạnh mẽ của các cấp ủy và tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn huyện.

Sau gần 04 tháng triển khai, đã có 25/25 xã, thị trấn đồng loạt tổ chức thực hiện Kết luận số 586 của Ban Thường vụ Huyện ủy, toàn huyện đã xây dựng hoàn thành 80 điểm lắp đặt sân chơi thiếu nhi, sân lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời. Kết quả năm 2022 vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, đã hoàn thành 80/74 điểm, đạt 108% kế hoạch. Các điểm khu vui chơi - khu thể thao được xây dựng đảm bảo yêu cầu đề ra, mỗi điểm lắp đặt ít nhất 05 thiết bị, ưu tiên lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, ngoài ra có thể kết hợp lắp đặt giữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời cùng một số ít đồ chơi vận động thể chất ngoài trời (đồ chơi vận động cho trẻ em). Kinh phí thực hiện xây dựng mỗi điểm lắp đặt sân chơi thiếu nhi, dụng cụ thể thao ngoài trời từ 20 - 50 triệu đồng (có những đơn vị mua thiết bị thể thao từ các nhà cung cấp có sẵn về lắp đặt như ở Thiệu Phúc, Thiệu Ngọc, Thiệu Giao; có những đơn vị liên kết với thợ cơ khí tại địa phương để sản xuất thiết bị thể thao như Thiệu Viên, Minh Tâm, Thiệu Thành, Thiệu Quang hoặc kết hợp cả hai phương pháp như Thiệu Long, Thiệu Phú).

Bước sang năm 2023, mục tiêu đề ra phấn đấu hoàn thành 50 khu vui chơi, khu thể thao ngoài trời; riêng các đơn vị: Thiệu Viên, Thiệu Phú, Thiệu Long, Thiệu Phúc, Thiệu Trung và thị trấn Thiệu Hóa chỉ đạo hoàn thành tất cả các thôn, tiểu khu còn lại. Tại các đơn vị xây dựng xã NTM nâng cao năm 2023, như: Thiệu Chính, Thiệu Lý, Thiệu Giao, Thiệu Ngọc, chỉ đạo hoàn thành 100% số điểm ở các thôn...Việc hoàn thành chỉ tiêu xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời theo Kết luận số 586 của Ban Thường vụ Huyện ủy là thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đồng thời góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Lê Thị Vân

Ban Thường vụ Huyện Đoàn

THỊ TRẤN THIỆU HÓAHƯỚNG TỚI XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH, HIỆN ĐẠI VÀ THÔNG MINH

Thị trấn Thiệu Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập và quy mô dân số của Thị trấn Vạn Hà và xã Thiệu Đô. Trong giai đoạn 2010 -2020, Thị trấn Thiệu Hóa đã đạt được những thành tựu khá toàn diện: Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 5%, tiểu thủ công nghiệp xây dựng tăng 36%; dịch vụ thương mại tăng 59%, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 17,5%. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng, giá trị thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích là 140,7 triệu đồng/ha.

Từ năm 2022, UBND thị trấn đã thường xuyên tăng cường chỉ đạo, kiểm tra quá trình sản xuất ở các vùng rau an toàn, đảm bảo theo tiêu chuẩn VietGap; tiếp tục quy hoạch mở rộng vùng sản xuất rau an toàn thêm 2,14ha sang phía nam thị trấn, với sản phẩm chủ yếu là dưa vàng Kim Hoàng Hậu và các loại rau màu cao cấp khác; tăng cường liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Năm 2022, có thêm 01 sản phẩm dưa chuột Baby của HTX DVNN Thiệu Hưng được công nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng cao, công tác giảm nghèo được quan tâm, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố tăng cường, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Nhằm xây dựng thị trấn đạt đô thị văn minh hiện đại, cấp ủy, chính quyền thị trấn Thiệu Hóa đã xây dựng ban hành kế hoạch chi tiết, hướng dẫn cụ thể về các lĩnh vực, các nội dung liên quan, như: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông... Từ đó, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và địa phương với tinh thần trách nhiệm ủng hộ cao và tích cực tham gia đầy đủ phong trào xây dựng đô thị văn minh. Để đảm bảo điều kiện người dân thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, bằng nhiều nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, thị trấn Thiệu Hóa đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Năm 2022, thị trấn Thiệu Hóa đã và đang tập trung nâng cấp hệ thống giao thông, trung tâm VH-TDTT, tượng đài Liệt sỹ, đèn chiếu sáng, các nhà văn hóa tiểu khu, đầu tư xây dựng trường Tiểu học và THCS Vạn Hà giai đoạn 1… Đầu tư, nâng cấp các tuyến đường lớn, đường chính, mang tính kết nối theo hướng hiện đại, văn minh, gồm: Thảm nhựa Asphal, thóat nước kết hợp mặt đường, vỉa hè lát gạch Terrazzo kết hợp trồng cây xanh, hệ thống đèn sáng Led và vạch kẻ đường... Hoàn thành, đưa vào sử dụng một số tuyến đường, với tổng chiều dài trên 8km, đang tiến hành khảo sát, thiết kế và dự kiến thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng đầu năm 2023, với chiều dài là 5,5km.

Cùng với việc chỉnh trang, nâng cấp xây dựng kết cấu hạ tầng, thị trấn Thiệu Hóa đã thường xuyên quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường để xây dựng mở rộng các tuyến đường, xây dựng các công trình công cộng. Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn đã thành lập tổ vận động, cùng sự tham gia của các đoàn thể, ban công tác mặt trận các tiểu khu để triển khai tuyên truyền, vận động đến từng gia đình. Qua vận động, tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Đến nay, đã có 121 hộ dân tự nguyện hiến 1.646m2đất để mở rộng các tuyến đường, giải phóng được các điểm nghẽn, nút thắt, nhiều hộ đã tự nguyện phá dỡ các công trình nhà bếp, nhà vệ sinh, cổng, tường rào. Cùng với việc hiến đất, thị trấn Thiệu Hóa đã vận động Nhân dân xây lại 1.355m tường rào theo hướng kiểu mẫu, đồng bộ, văn minh. Tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn. Đến nay, đã có 100% tiểu khu trên địa bàn có nhà văn hóa, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Cấp ủy các Tiểu khu đã chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao theo hướng xã hội hóa, thu hút được mọi lứa tuổi tham gia, như: bóng đá, đi bộ, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi..., được phát triển mạnh mẽ; tỷ lệ người dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt cao. Phong trào toàn dân tham gia xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, Phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm, đẩy mạnh; đã phát động “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đã triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, số người vi phạm pháp luật giảm đáng kể, không có trọng án xảy ra, đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của người dân về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lành mạnh, bình yên ở các khu dân cư.

Một trong những điểm nhấn, điểm sáng của thị trấn Thiệu Hóa thời gian qua là hình ảnh đầu tư xây dựng tuyến đầu cầu Thiệu Hóa đã được giải tỏa, xây dựng khang trang, nhiều tuyến đường tại thị trấn đ㠓đường thông, hè thóang”, cơ sở hạ tầng giao thông tổ chức khoa học, phân làn, biển đường, biển nhà lắp đặt đúng quy định, các tuyến đường: Đinh Lễ, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Quán Nho …đã khóac trên mình những chiếc áo màu sắc mới của đô thị văn minh, rực rỡ và khang trang hòa quện trong sắc xuân Quý Mão. Cùng với đó là những tuyến phố sạch đẹp, việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh mua bán, để xe đạp, xe máy được tổ chức sắp xếp gọn gàng, trật tự tạo được mỹ quan đô thị chuyển biến so với trước đây. Quảng cáo rao vặt trái phép cơ bản đã được tháo gỡ, các bồn hoa công cộng được phủ xanh, các điểm tồn đọng rác thải được xử lý.

Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được thời gian qua, thị trấn Thiệu Hóa tiếp tục triển khai xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thông minh; phân bổ sử dựng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước, huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa và đóng góp của Nhân dân để “tăng tốc” đầu tư xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ trên toàn địa bàn thị trấn; phấn đấu trong năm 2023, cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh. Trước mắt, lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, quản lý chặt chẽ việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đúng qui hoạch, đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, giữ vững và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Nguyễn Thị Hà

Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

ĐỒNG CHÍ VƯƠNG XUÂN CÁT BÍ THƯ CHI BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN CỦA HUYỆN THIỆU HÓA

Vương Xuân Cát sinh năm 1901, trong một gia đình có truyền thống học hành, tại làng Phúc Lộc. Thân phụ của Vương Xuân Cát làm nghề thầy thuốc và có người em họ là Vương Mậu Kiểm là một nhà giáo dạy tư thục trong tổng Phù Chẩn, một trí thức yêu nước, sớm đến với cách mạng, được kết nạp vào Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng và giác ngộ tinh thần yêu nước cách mạng cho Vương Xuân Cát.

Vương Xuân Cát lớn lên khi phong trào đấu tranh của nhân dân Thiệu Hóa lên cao với hai tổ chức tiền thân của Đảng là Tân Việt Cách mạng Đảng và tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên lãnh đạo. Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào, bắt đầu từ tháng 7 năm 1929, thực dân Pháp tiến hành khủng bố, đánh phá phong trào khiến cho các cơ sở của Tân Việt Cách mạng Đảng và tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng ở Thiệu Hóa bị tổn thất nặng nề. Nhiều đồng chí lãnh đạo của hai tổ chức này đã bị địch bắt tù đầy. Trong lúc ấy, Vương Xuân Cát vẫn kiên cường bám trụ và đầu năm 1930, đồng chí đã được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương, cùng các đồng chí đảng viên khác tiếp tục xây dựng phong trào cách mạng ở huyện Thiệu Hóa.

Ngày 10 tháng 7 năm 1930, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, hội nghị Chi bộ Phúc Lộc được tổ chức tại nhà thờ họ Vương và hội nghị nhất trí bầu đồng chí Vương Xuân Cát làm Bí thư Chi bộ. Đây là Chi bộ đầu tiên của huyện Thiệu Hóa và là một trong 3 chi bộ đầu tiên của tỉnh Đảng bộ Thanh Hóa. Tại hội nghị này, các đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, Vương Xuân Cát đã đề ra hướng hoạt động trước mắt của Chi bộ là dựa vào các tổ chức hội quần chúng, giác ngộ phong trào yêu nước của quần chúng, giao trách nhiệm cho các đảng viên tiếp tục bồi dưỡng các quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng và đẩy mạnh củng cố các cơ sở đảng. Nhờ sự định hướng đúng đắn ấy, từ một chi bộ buổi đầu chỉ có 4 đồng chí, đến tháng 12 năm 1930 đã phát triển lên 11 đồng chí và tách thành hai tiểu tổ: tiểu tổ tổng Xuân Lai (do đồng chí Hoàng Trọng Bình là tổ trưởng) và tiểu tổ Phù Chẩn do đồng chí Vương Xuân Cát vừa là Bí thư Chi bộ, vừa trực tiếp phụ trách.

Giữa lúc phong trào cách mạng của Thiệu Hóa đang lên cao thì địch tập trung vây ráp, triệt phá ác liệt, 7 trong số 11 đảng viên của Đảng đã bị bắt trong đó có đồng chí Vương Xuân Cát. Đồng chí Vương Xuân Cát đã bị tống giam tại nhà lao Thanh Hóa. Sau 3 tháng bị giam cầm ở đây, đồng chí đã bị đầy đi nhà tù Lao Bảo.

Năm 1936, khi Đảng dân chủ ở Pháp lên cầm quyền, phong trào đòi quyền dân sinh, dân chủ ở các nước thuộc địa lên cao, buộc thực dân Pháp phải ân xá đối với các tù nhân chính trị. Đồng chí Vương Xuân Cát được ra tù và trở về quê tiếp tục hoạt động, tìm cách bắt liên lạc với Đảng; hăng hái củng cố, xây dựng các tổ chức quần chúng, đưa các quần chúng tiến bộ tham gia các hội đồng hương chính, loại dần những phần tử tay sai, phản động trong tổ chức chính quyền cơ sở.

Giữa năm 1940, thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 6, đồng chí đã vận động thành lập Hội phản đế cứu quốc ở Phúc Lộc. Từ đây, Hội phản đế cứu quốc đã lan rộng ra khắp phủ Thiệu Hóa và lực lượng tự vệ chiến đấu được tăng cường xây dựng. Lực lượng tự vệ đã ngày đêm luyện tập quân sự, sắm sửa giáo mác, gậy gộc sẵn sàng bảo vệ các cơ quan in ấn tài liệu của Đảng và tham gia chiến đấu khi cần.

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Vương Xuân Cát, tháng 2 năm 1942, hơn 80 người dân Quan Trung đã tổ chức đấu tranh chống lý trưởng biển thủ muối, diêm và tổ chức tập hợp quần chúng vào các tổ chức Thanh niên cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc...Sau khi được dự lớp huấn luyện quân sự tại làng Yên Lộ, đồng chí Vương Xuân Cát và đồng chí Lê Xuân Mạc thành lập tổ chức Việt Minh ở Quan Trung. Trong cao trào tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tại hai làng trên đã thành lập được 5 trung đội vũ trang và đây là lực lượng nòng cốt tham gia đánh chiếm phủ Thiệu Hóa. Trong cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, lực lượng tự vệ huyện Thiệu Hóa có 14 chiến sỹ đã hy sinh anh dũng.

Sau khi giành được chính quyền về tay nhân dân, lực lượng vũ trang đã kéo về làng Quan Trung ra mắt chính quyền lâm thời. Đất nước bước vào giai đoạn mới vừa bảo vệ thành quả cách mạng của chính quyền non trẻ, vừa chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đồng chí Vương Xuân Cát đã tích cực tham gia trong bộ máy chính quyền ở địa phương. Năm 1966, vì tuổi cao, sức yếu, đồng chí Vương Xuân Cát, người Bí thư Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 65 tuổi.

(Trích: Địa chí huyện Thiệu Hóa)

QUÊ HƯƠNG

“Quê hương mình ở đâu hả bố

Mà sao con chẳng được đến bao giờ ?”

Bố mỉm cười xoa đầu con gái nhỏ:

Quê hương mình là bố viết trong thơ
Là vị mặn giọt mồ hôi của mẹ
Là ước mơ cha thủa còn thơ bé
Trên cánh đồng bà cặm cụi xới vun...

Quê hương mình có những dãy Trường Sơn
Mà cha ông ta đã hành quân cứu nước
Quê hương mình là Điện Biên thủa trước
Đánh bại xâm lăng, chấn động địa cầu.

Quê hương mình có những con sông sâu
Như Bạch Đằng Giang vùi thây quân giặc
Là vua Quang Trung hành quân ra bắc
Chiến thắng mùa xuân vang vọng ngàn đời.

Quê hương mình, Việt Nam đó con ơi
Từ ngọn núi, dòng sông, cánh đồng mầu mỡ
Từ thành phố, vùng quê quanh năm nắng gió
Đến biển yêu thương, bóng giặc rập rình...

Vàquêhương là câu ví.... điệu tình
Là bếp khói tỏa hương chiều... cay mắt
Là dòng sông, là con đê, câu hát
Mẹ ru hời trong tiếng võng đưa nôi...

Và quê hương trong sâu thẳm... con ơi
Là lũy tre... đường làng con đi học
Là cánh diều, sông sâu con tắm giặt
Là cánh đồng ngô lúa mẹ trồng vun...

Quê hương mình thêm giầu đẹp tươi xinh
Nếu thế hệ các con từ hôm nay gắng sức
Tổ quốc Việt Nam - trái tim con trong ngực
Luôn hiến dâng cho Tổquốc quên mình!

Vũ Tuấn

Ban biên tập

Bản tin nội bộ tháng 03 năm 2023

Đăng lúc: 13/04/2023 (GMT+7)
100%BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 3 NĂM 2023

HƯỚNG DẪN - CHỈ ĐẠO

“TRÍCH” CHỈ THỊ SỐ 16-CT/HU NGÀY 09/02/2023CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY “VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO,CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN CHÍNH QUI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Ngày 09/02/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/HU “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; nội dung như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 29/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng Công an trong huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm sau đây:

1.Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; Kết luận số 891-KL/TU ngày 19/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh”; Kết luận số 1233-KL/TU ngày 06/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về điều chỉnh một số nội dung liên quan đến chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng Công an và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn huyện; xác định xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, đủ sức giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, phải có lộ trình phù hợp, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2.UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn:

- Khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch địa điểm xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn tại những xã, thị trấn chưa bố trí địa điểm vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, quy hoạch chung của các xã, thị trấn và các quy hoạch có liên quan làm cơ sở triển khai đầu tư hoàn thiện vật chất phục vụ hoạt động của lực lượng Công an chính quy cấp xã.

- Cân đối ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác để hỗ trợ đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, trang bị cho Công an xã, thị trấn; phấn đấu đến năm 2025, 100% Công an xã, thị trấn có trụ sở làm việc, sinh hoạt đáp ứng yêu cầu công tác.

- Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn toàn huyện. Chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo An ninh trật tự và các mô hình tự quản về An ninh trật tự tại cơ sở; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định, yêu cầu về xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, quan tâm chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã, thị trấn bán chuyên trách (trước đây) tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở.

3.Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy Công an huyện tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và triển khai quy chế làm việc mẫu của chi bộ Công an xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng trong lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn.

4.Đảng ủy Công an huyện báo cáo, đề xuất Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục bổ sung biên chế, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an xã, thị trấn và đẩy mạnh đầu tư, trang bị đối với Công an xã, thị trấn theo lộ trình Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA và Chỉ thị 12-CT/TU đã đề ra:(1)Đến hết năm 2025, mỗi đơn vị Công an xã, thị trấn có từ 08 biên chế trở lên, 100% cán bộ Công an xã, thị trấn có trình độ từ trung cấp Công an trở lên (có trên 60% cán bộ có trình độ từ đại học Công an trở lên) và được tập huấn, bồi dưỡng theo chương trình của Bộ Công an; đảm bảo đủ các loại công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ cơ bản phục vụ công tác, chiến đấu của Công an xã, thị trấn;(2)Đến hết năm 2030, có trên 70% cán bộ Công an xã, thị trấn có trình độ đại học Công an và trung cấp lý luận chính trị trở lên; đảm bảo đủ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ theo tiêu chuẩn, định mức và hạ tầng truyền dẫn cáp quang, mạng viễn thông, cơ yếu, kết nối mạng máy tính diện rộng ngành Công an... phục vụ công tác, chiến đấu của Công an xã, thị trấn.

Tiếp tục rà soát nguồn nhân sự trong lực lượng Công an huyện để bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn, bảo đảm phù hợp, theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo Công an xã, thị trấn nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho lực lượng Công an xã, thị trấn, nhất là công tác nắm tình hình, công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ, công tác quản lý cư trú, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác dân vận, công tác quản lý, giám sát, giáo dục đối tượng...

5.Đảng ủy xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của các chi bộ Công an xã, thị trấn trên địa bàn; đẩy mạnh xây dựng chi bộ Công an xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng và đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã, thị trấn trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cơ sở; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

6.Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an xã, thị trấn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định về an ninh, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở và trong toàn huyện.

Giao Đảng ủy Công an huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy và các ban, ngành chức năng hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ban Biên tập

TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUÝ I NĂM 2023

1. Tình hình kinh tế - xã hội:

- Sản xuất nông nghiệp: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động Nhân dân sản xuất vụ đông được 1.940 ha, đạt 95% kế hoạch (KH) huyện, giảm 4,5% so với cùng kỳ (CK); sản lượng cây lương thực có hạt đạt 2.997 tấn, vượt 9,6% so với KH, giảm 11,2% so với CK; sản xuất vụ Chiêm xuân 2023 được 9.280,3 ha, vượt 0,9% so với KH, tăng 0,4% so với CK. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 431,4 tấn, tăng 6,6% so với CK.

-Công tác xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh và sản phẩm OCOP:

+ Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh phong trào hiến đất mở đường, phân công các đồng chí lãnh đạo, các phòng, ngành phụ trách, thường xuyên đôn đốc và chỉ đạo các xã đăng ký, xây dựng NTM, đặc biệt quan tâm đến các xã có kế hoạch về đích NTM nâng cao trong năm 2023.

+ Chỉ đạo thị trấn Thiệu Hóa ra quân, quyết liệt giải tỏa hành lang giao thông, tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc vi phạm (Nhà kho, cửa hàng, tường rào, cổng, mái che, mái vẩy, cây cối..) tuyến Tỉnh lộ 502, đoạn qua thị trấn Thiệu Hóa, với chiều dài 2,1km, 193 hộ dân. Làm việc và yêu cầu Trung tâm viễn thông khu vực Thiệu Hóa - Đông Sơn, Trung tâm Viettel Thiệu Hóa thực hiện di dời hệ thống cột, dây viễn thông trong hành lang an toàn giao thông.

+ Đối với xây dựng sản phẩm OCOP: Chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đáng giá, phân hạng sản phẩm, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Trong quý I/2023 đã hướng dẫn các chủ thể xây dựng hoàn thiện hồ sơ 5 sản phẩm, trình Hội đồng OCOP cấp huyện chấm xếp hạng.

- Công nghiệp - xây dựng:Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng khá, ước đạt 575,6 tỷ đồng, tăng 11,3% so với CK. Tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, khởi công mới các dự án theo KH đầu tư công năm 2022-2023. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp: Vạn Hà, Hậu Hiền, Ngọc Vũ và Vạn Hà số 2. Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tốt công tác đầu tư và khởi công xây dựng nhà máy của tập đoàn Huali. Chỉ đạo UBND huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Giang Quang đến năm 2045. Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đô thị Phú Hưng. Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chung xã Thiệu Lý (tổng quy hoạch xây dựng chung đã phê duyệt 21/25 xã, thị trấn).

-Dịch vụ, thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 1.731 tỷ đồng, tăng 15,3% so với CK. Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 7,73 triệu USD, tăng 12,8% so với CK. Chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; dịch vụ vận chuyển hàng hóa, vận tải hành khách và lưu thông hàng hóa được duy trì ổn định, đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 882,63 tỷ đồng đạt 22,1% KH, tăng 12,6% CK. Trong quý, thành lập mới 9/80 doanh nghiệp, đạt 11% kế hoạch, giảm 40% so với CK, lũy kế 3 tháng đầu năm đã cấp được 62 giấy Đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện.

-Công tác quản lý ngân sách nhà nước:Ước thu NSNN 03 tháng đầu năm đạt 34,3 tỷ đồng, đạt 8,3% dự tóan tỉnh giao, 3,7% dự tóan huyện giao. Chi ngân sách nhà nước ước đạt 232,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 28% tỉnh giao, đạt 20% huyện giao.

-Công tác quản lýnhà nước về tài nguyên, môi trường: Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đến nay cơ bản hoàn thành công tác GPMB đối với 11/38 dự án, tương ứng 56,09ha, đạt 62,4% KH đăng ký (trong đó có 5 dự án được nhân dân chủ động bàn giao mặt bằng trước khi có quyết định thu hồi đất). Hoàn thành công tác thống kê, kiểm kê đất đai năm 2022 tại 25 xã, thị trấn. Tổ chức đấu giá thành công 30 lô đất tại xã Minh Tâm; 40 lô đất tại xã Tân Châu, tổng tiền trúng đấu giá đạt 40,2 tỷ đồng, tăng so với giá khởi điểm 3,9 tỷ đồng.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo:Chỉ đạo các nhà trường tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022 - 2023. Triển khai kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, 8. Tổ chức khảo sát chất lượng đội tuyển học sinh giỏi lớp 8 toàn huyện. Chỉ đạo tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng cho 45 giáo viên và 95 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh cấp tỉnh năm học 2022-2023. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Lĩnh vực Văn hóa thông tin, thể dục thể thao:Chỉ đạo triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ năm 2023, tổ chức trưng bày sách, báo, ấn phẩm mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão đảm bảo trang trọng, thiết thực. Hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị tổ chức tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn trong tháng, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện, lễ giao-nhận quân năm 2023, lễ khánh thành khu di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa (giai đoạn 1967-1973) tại xã Thiệu Viên...

- Lĩnh vực y tế: Tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện. Công tác chăm sóc sức khỏe, chất lượng dịch vụ chăm sóc, khám chữa bệnh cho Nhân dân được nâng cao, ứng dụng các kỹ thuật y tế trong chuẩn đóan và điều trị được tăng cường; quản lý hành nghề y dược, tư nhân tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/2/2023).

-Lĩnh vực Lao động - TB&XH: Đã trao22.927suất quà Tết trị giá9,79tỷ đồng, cho các hộ chính sách, người có công, hộ gia đình khó khăn. Tổ chức các đoàn đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống nhân dân sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giải quyết việc làm cho 540 lao động, đạt 18% kế hoạch, trong đó có 120 lao động đi làm việc có thời hạn ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… đạt 34% kế hoạch năm. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87,99%.

3. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính:

Tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2023 đảm bảo trang trọng, chặt chẽ với 184 công dân lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao. Chuẩn bị tốt Lễ ra quân huấn luyện Chuyển trạng thái SSCĐ tại Núi Tử, xã Thiệu Quang. Tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 thành công tốt đẹp.

Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ; ngăn chặn các hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đã giải quyết 23 vụ vi phạm pháp luật; ra mắt 58 mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng.

Các cơ quan thuộc khối nội chính, tư pháp đã phối hợp thực hiện công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được quan tâm giải quyết cơ bản kịp thời.

4. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chứcchính trị - xã hội:

Công tác chính trị tư tưởng: Đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, quê hương. Tổ chức Hội nghị học tập trực tuyến, nghe quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa khóa XIII và các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX. Tổ chức sưu tầm, vận động hiến tặng các hiện vật, kỷ vật, tài liệu, văn bản để trưng bày góp phần tổ chức thành công Lễ Khánh thành khu Di tích Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa, thời kỳ 1967-1973 tại xã Thiệu Viên. Chỉ đạo mở lớp bồi dưỡng nhận thức Cảm tình Đảng (đợt 1 năm 2023) với 81 học viên; phối hợp tổ chức khai giảng lớp TCLLCT hệ không tập trung khóa 12 tại huyện cho 80 đồng chí cán bộ có quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…

Công tác tổ chức,cán bộ: Ban Thường vụ Huyện ủy tham gia ý kiến điều động, luân chuyển 02 cán bộ và đề nghị bổ sung 01 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 11 đồng chí; cho thôi tham gia cấp ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 05 đồng chí và bổ sung 04 đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu ứng cử các chức danh cán bộ diện quản lý đối với 26 đồng chí. Đề nghị chuyển giao 01 tổ chức cơ sở đảng về trực thuộc ngành dọc cấp trên theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội Nông dân cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 bảo đảm chất lượng và tiến độ. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng:Lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Huyện ủy, giám sát thường xuyên theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ kiểm tra do cấp ủy giao. Xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền. Công khai kê khai tài sản thu nhập các đồng chí diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định. Thẩm định nhân sự để giới thiệu bổ nhiệm một số chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Chỉ đạo tập trung giải quyết đơn thư, kiến nghị ngay tại cơ sở đảm bảo quy định.

Công tác dân vận:Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc tại cơ sở. Tiếp tục rà soát vận động các hộ nghèo sinh sống trên sông đủ điều kiện đề nghị cấp đất ở, hỗ trợ kinh phí xây nhà ở. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh trên địa bàn huyện.

Hoạt động của HĐND-UBNDhuyện:Tổ chức thành công ba kỳ họp chuyên đề (13, 14, 15) của HĐND huyện. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, chỉ đạo thu hoạch vụ Đông và gieo trồng vụ Chiêm Xuân đảm bảo đúng lịch thời vụ; chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ GPMB, tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm đang thi công.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội:Tiếp tục vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp nâng cấp, mở rộng đượng giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh trên địa bàn huyện; trong quí, đã vận động Nhân dân hiến hơn6.402m2đất, đóng góp trên 2 tỷ đồng, 1.265 ngày công, đổ bê tông 5,83km, trải nhựa Asphalt 5,03km đường giao thông nông thôn; xây dựng 9,26km tường rào kiểu mẫu; lắp đặt 8,5km đường điện cao áp…Liên đoàn lao động huyệntập phát động phong trào thi đua “công nhân, viên chức, lao động chung sức thực hiện khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2023, triển khai 75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển, tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Công Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028;Hội Cựu chiến binh các cấptiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu";Hội Nông dân huyệntập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2023-2028, đã có 20/25 (80%) đơn vị cơ sở tổ chức Đại hội; tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào Nông dân với công tác vệ sinh đồng ruộng chịu trách nhiệm thu gom, xử lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng đảm bảo vệ sinh môi trường.Hội Liên hiệp Phụ nữđã chỉ đạo trồng thêm được 12,7km đường hoa; vận động hội viên và nhân dân xây dựng được hơn 73 mô hình nhà sạch - vườn đẹp;Huyện Đoànphối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, học nghề, tạo việc làm đối với học sinh các trường THPT trong huyện; chỉ đạo tổ chức các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đã chỉ đạo xây dựng được thêm mới 20 khu thể thao, vận động thể chất ngoài trời.

Trịnh Văn Đệ

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANGHUYỆN THIỆU HÓA TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG NĂM 2022

Năm 2022, tình hình đất nước, địa phương diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, huyện Thiệu Hóa long trọng tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu; được Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước... những sự kiện trên đã tạo động lực, khí thế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quôc phòng an ninh của địa phương.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp của các ban, ngành của huyện; Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 10-CT/HU, ngày 30/12/2021 về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2022; Chỉ thị số 06-CT/HU, ngày 13/10/2021 về công tác tuyển quân năm 2022, giao đủ 189 thanh niên nhập ngũ (trong đó có 19 nghĩa vụ Công an); tiếp nhận 180 quân nhân xuất ngũ; đăng ký độ tuổi 17 với 937 thanh niên; tham mưu ban hành Quyết định số 438-QĐ/HU thành lập BCĐ, BTC diễn tập PCTT, TKCN và diễn tập chiến đấu xã trong KVPT đối với 07 xã (Tân Châu, Thiệu Giao, Thiệu Trung, Thiệu Tiến, Thiệu Thành, Thiệu Công, Thiệu Ngọc); tập huấn PCTT, TKCN cho 517 cán bộ, chiến sỹ đội xung kích cấp xã và tổ chức diễn tập PCLB-TKCN huyện Thiệu Hóa năm 2022; tổ chức thi tuyển công chức Chỉ huy trưởng cho 05 đ/c, bổ nhiệm 05 đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, thị trấn; tổ chức đăng ký, khám, thẩm tra, xác minh lý lịch cho 33 học sinh thi vào các trường trong Quân đội; tổ chức lớp cập nhật KTQP-AN cho đối tượng 2 là 02 đồng chí, đối tượng 3 là 10 đồng chí và đối tượng 4 là 240 đồng chí...

Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, canh gác nghiêm túc, chặt chẽ, tổ chức luyện tập phương án SSCĐ; duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần; tiến hành xây dựng và triển khai xây dựng kế hoạch SSCĐ cho cơ sở theo đúng quy định. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do trên tổ chức và tổ chức tập huấn cho các đối tượng đúng thời gian quy định. Ban CHQS huyện đã tổ chức 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ cho cán bộ từ cơ quan đến đơn vị cơ sở quân số 425/425 đồng chí, kết quả đạt khá.

Tổ chức Hội thao trung đội Dân quân cơ động cấp huyện và tham gia thi cấp tỉnh, đồng thời tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban CHQS huyện được đầu tư xây dựng củng cố, khang trang sạch đẹp, chính quy với kinh phí hỗ trợ của huyện trên 2 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách chi tiêu thường xuyên mua sắm trang thiết bị phục vụ đời sống cán bộ, nhân viên trên 2 trăm triệu đồng, củng cố nơi ăn, ở, làm việc gọn gàng ngăn nắp, chính qui, xây dựng cơ quan luôn bảo đảm xanh, sạch, đẹp.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ nhân viên cơ quan và chính sách hậu phương quân đội; phối hợp thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có cán bộ chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và biên giới hải đảo; tham gia tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng nhân dịp tết cổ truyền dân tộc; rà soát thực hiện chế độ theo Quyết định49 cho 31 đối tượng, Quyết định 62 cho 05 đối tượng, Quyết định 142 cho 01 đối tượng; tặng quà cho thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh trong cơ quan cho 15 gia đình với số tiền 4.500.000đ. Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách 04 xuất với số tiền 2000.000 đồng. Tích cực tham gia ủng hộ nguồn lực, kinh phí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao, với số 60 triệu đồng...

Với những thành tích nổi bật năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng “Bằng khen”, Ban Thường vụ Huyện ủy tặng “Giấy khen” vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Bằng khen” trong công tác thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, công tác bảo đảm an toàn giao thông; UBND huyện tặng “Giấy khen” trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập PCLB-TKCN, công tác Quốc phòng - An ninh, công tác tuyển quân; Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ thi đua và đề nghị Bộ Quốc phòng tặng “Bằng khen”.

Thiếu táNguyễn Minh Tuấn

Trợ lý chính trị BCHQS huyện

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG,ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂMSAI TRÁI THÙ ĐỊCH

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG LƯỜI HỌC,

NGẠI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Quan điểm của Hồ Chí Minh

Theo Hồ Chí Minh, lý luận là sự tổng kết những kinh nghiệm của loài người, là tổng hợp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích trữ lại trong quá trình lịch sử. Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin là sự tổng kết kinh nghiệm của phong trào công nhân từ trước đến nay của tất cả các nước; là khoa học về các quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội; khoa học về cách mạng của quần chúng bị áp bức và bị bóc lột; khoa học về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở tất cả các nước; khoa học về xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc tổ chức trường học lý luận cho cán bộ là “để nâng cao trình độ lý luận của Đảng ta đặng giải quyết sự đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng và tình hình thực tế của Đảng ta, để Đảng ta có thể làm tốt hơn công tác của mình, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ cách mạng vĩ đại của mình”. Người cũng chỉ rõ, một trong những nhược điểm lớn của Đảng là “trình độ lý luận còn thấp kém… cho nên đứng trước nhiệm vụ cách mạng ngày càng mới và phức tạp, trong việc lãnh đạo, Đảng ta không khỏi lúng túng, không tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm”; đối với cán bộ, không học lý luận sẽ khiến cho “chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng”, “...vì kém lý luận, cho nên gặp mọi việc không biết xem xét cho rõ, cân nhắc cho đúng, xử trí cho khéo. Không biết nhận rõ điều kiện hoàn cảnh khách quan, ý mình nghĩ thế nào làm thế ấy. Kết quả thường thất bại”, do không nắm vững lý luận, nên nhiều cán bộ mắc bệnh ba hoa, kết quả là “… một sự ngu dốt này làm phát sinh một sự ngu dốt khác và một sai lầm này gây nên các sai lầm khác”.

Hồ Chí Minh cũng đã chỉ rõ, trong Đảng còn nhiều người “chỉ biết vùi đầu suốt ngày vào công tác sự vụ, không nhận thấy sự quan trọng của lý luận, cho nên còn có hiện tượng xem thường học tập hoặc là không kiên quyết tìm biện pháp để điều hòa công tác và học tập..”, “...chúng ta đã áp dụng một số kinh nghiệm một cách thiếu sáng tạo, không có kết quả, cho nên thiếu tin tưởng đối với sự cần thiết phải học tập lý luận”.

Từ thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên còn lười học, ngại học lý luận chính trị, ngay từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã yêu cầu: “Đảng phải chống cái thói xem nhẹ học tập lý luận”, “Đảng ta phải tự nâng cao mình lên nữa, mà muốn tự nâng cao mình thì phải tổ chức học tập lý luận trong toàn Đảng, trước hết là trong cán bộ cốt cán của Đảng”.

Nhận diện thực trạng

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vềtăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộđã chỉ ra 9 biểu hiện suy thóai về tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có biểu hiện thứ ba: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định phải “Khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên”.

Qua thực tế công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, có thể nhận diện những biểu hiệnngại học, lười học lý luận chính trịcủa cán bộ, đảng viên hiện nay là: 1) chỉ chú ý đến học tập chuyên môn, nghiệp vụ mà ít hoặc không quan tâm đến học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị; chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị. Không ít cán bộ, đảng viên cho rằng việc học tập lý luận ít mang lại hiệu quả, dẫn tới học tập đối phó, nghiên cứu qua loa, đại khái, chiếu lệ, hình thức...2)Chưa chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương trong học tập, rèn luyện như trong học tập còn làm việc riêng, vừa học vừa giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị; chưa tích cực tham gia trao đổi, thảo luận; không nghiên cứu tài liệu; bài thi, bài thu hoạch thiếu đào sâu suy nghĩ, tìm tòi gắn lý luận với thực tiễn… 3)Học không đi đôi với hành; lý luận chưa gắn liền với thực tiễn.Nội dung, tri thức lý luận chính trị chưa được vận dụng thiết thực vào thực tiễn công tác với tư cách là “cẩm nang” định hướng giải quyết các vấn đề thực tiễn nảy sinh.

Thực trạng nêu trên xuất phát từ những nguyên nhân cơ bản sau:

Đối với người học, việc xác định mục tiêu, động cơ học tập lý luận chính trị chưa đúng, chưa rõ ràng (coi việc học tập lý luận chính trị cốt để lấy bằng cấp nhằm “hợp lý hóa” điều kiện đề bạt, bổ nhiệm, cất nhắc, thăng tiến); vì chưa có động cơ trong sáng nên thiếu ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện.

Đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng,việc mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn liền với quy trình đảm bảo chất lượng. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng còn chậm được đổi mới; việc bổ sung, cập nhật nội dung chương trình còn trùng lặp, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách lãnh đạo, quản lý. Phương pháp giảng dạy, học tập chậm được đổi mới, nặng về truyền đạt kiến thức, chưa phát huy được tính tích cực, sáng tạo của người học. Thiếu sự liên thông giữa các cấp học, các hệ đào tạo dẫn đến việc cán bộ phải học nhiều lần một số chuyên đề, học phần. Quản lý đào tạo còn có mặt yếu kém, nhất là quản lý tự học của học viên. Chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo còn có mặt hạn chế. Điều kiện vật chất, kỹ thuật ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng còn lạc hậu, chưa được nâng cấp, chưa đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị.

Đối với đơn vị cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng,còn có tình trạng chưa chọn, cử đúng, trúng đối tượng tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Việc quy hoạch, lựa chọn cán bộ cử đi học ở một số nơi còn biểu hiện thiếu dân chủ, không khách quan. Còn có sự chồng chéo trong sử dụng cán bộ thực hiện công việc tại cơ quan, đơn vị với tạo điều kiện để học viên toàn tâm, toàn ý trong học tập đối với những cán bộ được cử đi học tập, bồi dưỡng. Chưa có các biện pháp, cách thức kiểm tra, đánh giá việc sử dụng, vận dụng tri thức, kỹ năng, tư tưởng của người được chọn, cử đi học sau khi hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng vào phục vụ công việc thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Một số giải pháp khắc phục

Để khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, Đảng ta đã xác định: “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trong và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương”. Nhằm cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, xuất phát từ thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị thời gian qua, thời gian tới cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Thứ nhất,tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên. Đây là giải pháp căn cơ, lâu dài để khắc phục “bệnh” lười học, ngại học lý luận chính trị. Chú trọng hơn nữa đến công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, hiểu và xác định việc học tập, bồi dưỡng lý luận vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của mình; là nhu cầu tự thân; học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, bền bỉ, không bao giờ là đủ. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để kiên quyết khắc phục nhận thức coi việc học lý luận chính trị chỉ nhằm mục đích đề bạt, bổ nhiệm.

Thứ hai,đổi mới toàn diện công tác giáo dục lý luận chính trị trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Đây là giải pháp quan trọng, tác động trực tiếp đến các chủ thể của công tác giáo dục lý luận chính trị. Những năm gần đây, chương trình, nội dung cũng như các giáo trình, tài liệu giáo dục lý luận chính trị của Đảng đã có nhiều đổi mới, song, vẫn còn nặng về lý luận chung và những kiến thức tổng quát, mang tầm vĩ mô, trong khi đó, những kiến thức về các chủ trương mới, cách làm hay, sáng tạo ở các địa phương, các cơ quan, ngành nghề, nhất là các kỹ năng giải quyết công việc thực tế của cán bộ, kỹ năng xử lý tình huống chính trị... thường chiếm dung lượng nhỏ. Để giải quyết vấn đề đó, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng, học viện, nhà trường, đội ngũ giáo viên, báo cáo viên cần chú trọng nghiên cứu đổi mới chương trình, nội dung theo hướng thiết thực, gắn với thực tiễn sinh động. Theo đó, lý luận chính trị phải góp phần giải quyết, lý giải những vấn đề mới và khó đặt ra từ thực tiễn, cả ở tầm vĩ mô và vi mô cũng như việc vận dụng trong giải quyết những công việc cụ thể.

Thứ ba,coi trọng hơn nữa việcđào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên lý luận chính trị các cấp về phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn. Đây là vấn đề quan trọng, góp phần trực tiếp nhất để khắc phục tình trạng ngại học, lười học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Theo đó, đội ngũ cán bộ làm công tác này phải là những người có đủ phẩm chất đạo đức và tài năng, chuyên môn. Mỗi cán bộ, giảng viên phải là tấm gương “tự học và sáng tạo”, dày dạn kinh nghiệm thực tiễn, am tường lý luận sâu sắc, có năng lực sư phạm tốt, phương pháp truyền đạt hấp dẫn.

Thứ tư,tiếp tục nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ đối với cơ sở đào tạo lý luận chính trị, song phải đảm bảo bản chất trường Đảng, cụ thể là:

1) Nhận thức sâu sắc về sứ mệnh, mục tiêu của trường Đảng với sứ mệnh ưu tiên hàng đầu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và toàn hệ thống chính trị thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ngang tầm nhiệm vụ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

2) Đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng các mặt:

Về đối tượng đào tạo.Đối tượng đào tạo ở trường Đảng phải là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu, tiên tiến; luôn trung thành, phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Việc tiếp cận về đối tượng đào tạo có ý nghĩa quan trọng trong xác định tiêu chuẩn xét tuyển và xác định những tố chất cần được bổ sung khi được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện ở trường Đảng.

Về đổi mới nội dung chương trình đào tạo lý luận chính trị.Bên cạnh lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm gốc, việc dạy - học ở trường Đảng phải rút ra được lập trường, quan điểm, phương pháp để giải quyết vấn đề thực tiễn đang đặt ra; học tập quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những kinh nghiệm, tổng kết cách mạng trong nước cũng như thế giới; tinh hoa văn hóa nhân loại, những lý thuyết mới, mô hình thành công trên thế giới để áp dụng sáng tạo, tránh “mò mẫm” trong thực hành, khắc phục “bệnh” giáo điều, xa rời thực tiễn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Về đổi mới phương pháp đào tạo, huấn luyện cán bộ.Chú trọng nguyên tắc lý luận phải gắn liền thực tiễn. Tăng cường thảo luận, đối thoại, định hướng tư tưởng. Tăng cường sử dụng nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tránh dạy - học truyền thụ, nhồi nhét, giáo điều. Đổi mới phương pháp rèn luyện phong cách, bản lĩnh người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là bản lĩnh chính trị; cách thức giải quyết những tình huống khó, phức tạp trong công tác lãnh đạo, quản lý; phương pháp tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời.

Về xây dựng đội ngũ giảng viên. Giảng viên trường Đảng phải là đội ngũ những người tinh hoa nhất, đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm với nhiệm vụ. Bằng những quyết sách của Đảng, có thể tuyển chọn những cán bộ giỏi theo các tiêu chí: mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; đảm bảo sự “tổng hòa” sư phạm - khoa học - tổng kết thực tiễn. Căn cứ vào yêu cầu về đối tượng, nội dung và phương pháp đào tạo, cần xây dựng bộ tiêu chí cho giảng viên trường Đảng...

Thứ năm,người học phải xác định đúng động cơ, mục đích học tập lý luận chính trị; gắn tri thức lý luận với thực tiễn công tác; không ngừng phấn đấu, tu dưỡng đạo đức cách mạng, trình độ - kỹ năng - phương pháp luận.

Thứ sáu,các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ đi học cần: 1) Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và các cơ sở đào tạo. 2) Tiếp tục đối mới tư duy, nâng cao nhận thức về mục tiêu, yêu cầu và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 3) Gắn việc xây dựng quy hoạch cán bộ với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh của từng giai đoạn. Chọn, cử cán bộ đi đào tạo đúng đối tượng, thiết thực, tránh tốn kém, lãng phí. Thực hiện nghiêm việc phân cấp đối tượng đào tạo gắn với thẩm định tiêu chuẩn cán bộ cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn. 4) Phối hợp chặt chẽ với đơn vị đào tạo tiến hành kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, thực chất quá trình và kết quả học tập của cán bộ, đảng viênđược cử đi học; coi trọng và có kế hoạch bố trí, tạo điều kiện để cán bộ vận dụng kết quả học tập vào thực tiễn công tác. Lấy kết quả học tập, ý thức rèn luyện trong quá trình học tập là một tiêu chí để đánh giá cán bộ.

Ban Biên tập

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

XÂY DỰNG PHONG CÁCH LÀM VIỆC DÂN CHỦCHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách làm việc dân chủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng dân chủ, coi thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn. Người khẳng định, bản chất của dân chủ tức là dân là chủ và dân làm chủ. Trong Đảng, Người căn dặn:“Để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộngdân chủ”; “Để lãnh đạo tốt, các cấp ủy phải thậtđoàn kết, thậtdân chủ,phải thực hành chế độ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” và phê bình và tự phê bình để không ngừng tiến bộ”.Đối với Nhà nước, Người cho rằng: “Nhà nước ta phát huy dân chủ đến cao độ, đó là do tính chất Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân. Có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên”.

Người luôn coi trọng cán bộ, khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Phong cách, tác phong công tác của cán bộ rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công việc. Bởi vậyNgười luôn căn dặn cán bộ “Tác phongphải dân chủ, dựa vào lực lượng quần chúng, học hỏi sáng kiến của quần chúng để lãnh đạo quần chúng”. Muốn có tác phong dân chủ, “cán bộphải đi sát sản xuất, đi sát quần chúng và phải dân chủ với dân”. Như vậy, vừa là phát huy dân chủ nhân dân, vừa rèn luyện tác phong dân chủ của người cán bộ.

Trong cách thức, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện phong cách làm việc giản dị, gần gũi nhưng sâu sắc, quyết đóan, hòa mình vào quần chúng nhân dân, coi nhân dân là cội nguồn của mọi thắng lợi. Người coi dân chủ là “chìa khóa vạn năng” để khơi dậy tính sáng tạo của nhân dân, huy động và sử dụng nguồn lực nhân dân vào các lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động khác nhau, bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng ở mọi lúc, mọi nơi. Người đã nhấn mạnh: “Dân chủ, sáng kiến, hăng hái, ba điều đó rất quan hệ với nhau. Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến. Những sáng kiến đó được khen ngợi, thì những người đó càng thêm hăng hái, và người khác cũng học theo. Và trong khi tăng thêm sáng kiến và hăng hái làm việc, thì những khuyết điểm lặt vặt, cũng tự sửa chữa được nhiều”.

Bởi vậy, Người nhắc nhở cán bộ, trong phong cách làm việc, phong cách công tác, phong cách lãnh đạo của cán bộ phải chống bệnh hẹp hòi, nghĩa là phải tuyệt đối vì lợi ích của Đảng, của Nhân dân. Người chỉ rõ: nguyên nhân của bệnh có nhiều, nhưng chủ yếu là do ham danh vọng và địa vị, nên khi ở cương vị phụ trách thì lôi người này, kéo người khác, ưa ai thì kéo vào, không ưa thì đẩy ra. Hậu quả của bệnh hẹp hòi là gây chia rẽ, mất đoàn kết giữa cán bộ cấp trên phái đến và cán bộ địa phương, cán bộ cũ và cán bộ mới, giữa bộ phận và toàn cục, cán bộ cơ quan này và cán bộ cơ quan khác, địa phương này và địa phương khác…

Phong cách làm việc dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, là phải “nói đi đôi với làm”. Người yêu cầu cán bộ phải thống nhất giữa nói và làm, tư tưởng phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện lý tưởng cao cả của Đảng và dân tộc. Người từng căn dặn “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Tức là để dân tin, dân quý, dân ủng hộ, người đảng viên phải làm trước, đi trước, dù có gian khổ, hy sinh cũng không kêu ca, phàn nàn. Nói đi đôi với làm còn là cách để cấp trên gương mẫu với cấp dưới, là để cầm tay, chỉ việc giữa người có kinh nghiệm với người mới, người chưa có kinh nghiệm. Ở bất kỳ đâu, làm bất cứ việc gì, ở cương vị nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều tôn trọng, lắng nghe ý kiến của mọi người, phát huy trí tuệ của tập thể, đề cao những kinh nghiệm, sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả cao trong công việc. Người chỉ rõ: “Gom góp mọi ý kiến rời rạc, lẻ tẻ của quần chúng, rồi phân tích nó, nghiên cứu nó, sắp đặt nó thành những ý kiến có hệ thống… Cứ như thế mãi thì lần sau chắc đúng mực hơn, hoạt bát hơn, đầy đủ hơn lần trước. Đó là cách lãnh đạo cực kỳ tốt”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ phải có ý thức tập thể cao, tạo được bầu không khí dân chủ, cởi mở trong làm việc, cũng như trong cuộc sống; từ đó, tạo động lực, niềm tin cho mỗi người có thể tham mưu, hiến kế, đề xuất những cách thức, biện pháp nâng cao năng suất lao động, xây dựng đơn vị, địa phương vững mạnh về mọi mặt. Đồng thời, đề cao phong cách làm việc dân chủ nhưng không đồng nghĩa với dân chủ quá trớn, mạnh ai người nấy làm, mà phải tuân theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; làm bất kỳ việc gì phải đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết; phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên…

Bồi dưỡng phong cách làm việc dân chủ cho đội ngũ cán bộ hiện nay

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách làm việc dân chủ đã đạt nhiều kết quả, góp phần chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ. Song, trước yêu cầu của tình hình mới, đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược nâng cao hơn nữa về chất lượng, vững kiến thức chuyên môn, có năng lực quản lý, điều hành, phong cách làm việc dân chủ, khoa học... Có như vậy mới phát huy được trí tuệ của tập thể, đưa ra được những quyết định sáng suốt, hiệu quả, phù hợp, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), triển khai kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 12-6-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh: “Phong cách Hồ Chí Minh là lối sống, tác phong khiêm tốn, giản dị, cầu thị, gần dân, trọng dân, tin dân, học dân, làm việc gì cũng phải vì lợi ích của nhân dân; là đầy tớ của dân chứ không phải “làm quan nhân dân”, không được lên mặt “làm quan cách mạng”. Có thể thấy, yêu cầu xây dựng, bồi dưỡng phong cách làm việc cho cán bộ, trong đó có phong cách dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết.

Để công tác này thực hiện có hiệu quả, trước hết, cần thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về cán bộ và công tác cán bộ như: Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4-8-2017 của Bộ Chính trị khóa XII về “Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quy định số 90-QĐ/TW ngày 4-8-2017 về “Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”; Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 về “Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”;Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27-12-2021 về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18-8-2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28-4-2022 về luân chuyển cán bộ; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 3-11-2021 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ… Việc thực hiện nghiêm các quy định trong công tác cán bộ là cách thức để thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong mỗi tổ chức đảng. Đồng thời để cán bộ phải tự ý thức rèn luyện phong cách làm việc dân chủ.

Bên cạnh đó, cần phát huy dân chủ, bảo đảm tính chặt chẽ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch sẽ tạo điều kiện cho cán bộ có môi trường rèn luyện, phấn đấu, phát triển toàn diện. Tiếp tục đổi mới công tác tác đánh giá cán bộ, bởi đây là khâu mở đầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng liên quan đến các khâu khác của công tác cán bộ. Đánh giá không đúng về cán bộ dẫn tới bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ không đúng, có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng; triệt tiêu nhân tố tích cực, thúc đẩy chủ nghĩa cơ hội, tiêu cực, suy thóai đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ được đánh giá khách quan, công tâm, được lựa chọn và bố trí đúng sẽ góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực… Để đánh giá đúng cán bộ, cần đánh giá đa chiều, thông qua năng lực, phẩm chất và uy tín; dựa vào kết quả, hiệu quả thực hiện từng công việc cụ thể. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, cần phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phải căn cứ vào kết quả đổi mới, sáng tạo; tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; khả năng thích ứng nhanh với tình hình thực tiễn, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Đánh giá để bổ nhiệm và bầu cử phải trực tiếp khảo sát, gặp gỡ trao đổi với các tổ chức, cá nhân có liên quan và tham khảo ý kiến phản ánh, đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bản thân cán bộ tự đánh giá, tập thể đánh giá, cấp trên đánh giá, cấp dưới đánh giá, huy động các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia đánh giá cán bộ.

Cần có cơ chế, chính sách thu hút, lựa chọn, bồi dưỡng, sử dụng người có đức, có tài. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với các chế độ, chính sách như tiền lương, thu nhập, cải thiện cuộc sống, môi trường, điều kiện làm việc… cho cán bộ. Việc đổi mới, thực hiện tốt cơ chế, chính sách trên cơ sở kiểm soát tốt quyền lực, vừa đảm bảo chất lượng cán bộ, vừa phát huy dân chủ, phòng, chống được tiêu cực…

Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, trong đó có trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cũng là cách để rèn luyện tác phong dân chủ. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng đều nêu rõ vấn đề về vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016, của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” cũng đã khẳng định quan điểm đó. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, “việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo Đảng từ Trung ương tới cơ sở có bước tiến bộ. Coi trọng việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội”.

Cán bộ phải sâu sát cơ sở, nắm vững thực tiễn, kịp thời giúp cơ sở giải quyết các khó khăn và vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là tác phong công tác cần phải có của mỗi cán bộ. Đặc biệt với cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, để có phong cách lãnh đạo sâu sát, cần phải dành thời gian đi cơ sở, trực tiếp trao đổi, đối thoại với người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức…, từ đó tránh được bệnh quan liêu, hạn chế tình trạng ra các quyết định, chủ trương thiếu tính thực tiễn, duy ý chí. Mặt khác, cần xem phong cách sâu sát cơ sở, thực tiễn là một tiêu chí, một yêu cầu cần thiết trong quy hoạch, đề bạt cán bộ giữ vị trí người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Cùng với làm tốt các khâu trong công tác cán bộ, cần “có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật, không còn uy tín đối với nhân dân”. Như vậy đội ngũ cán bộ sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao về chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Ban Biên tập

NGƯỜI CÁN BỘ THÔN GƯƠNG MẪU

Về với xã Minh Tâm hôm nay, chúng ta không khỏi ngạc nhiên, phấn khởi bởi sự thay đổi, phát triển toàn diện của làng Đồng Bào. Có được kết quả đó, là sự đóng góp công sức của cán bộ, Nhân dân trong thôn, trong đó vai trò gương mẫu của người cán bộ thôn là đồng chí Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Nguyễn Cao Cường.

Làng Đồng Bào vốn là một làng cổ nằm bên bờ sông Chu, xưa kia làng có tên là Ngô Xá Trang, rồi Ngô Xá Thượng (Ngò Thượng). Là làng cổ nên dân cư ở tập trung, đông đúc, mật độ dân cư khá dày, đường xá được hình thành từ những ngày lập làng nên quanh co, chật hẹp. Cùng với quá trình phát triển của làng, đường xá được mở rộng dần nhưng vẫn thiếu tính quy hoạch, đồng bộ; trong làng vẫn còn những nút thắt, quanh co; xe cộ không thể qua lại; quá trình phát triển của làng cũng mọc lên nhiều nhà tầng, nhà to đẹp trong diện tích khoảng 10 ha đất thổ cư của làng; bờ rào cây dại cũng dần được thay thế bằng tường gạch vồ, rồi gạch nung; đường đất được dần thay thế bằng đường bê tông. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh nhưng thiếu tính đồng bộ và định hướng lâu dài dẫn đến tình trạng bê tông hóa dân cư, đường xá đã chật hẹp lại càng như chật hẹp hơn; môi trường cảm thấy như bức bối.

Công cuộc xây dựng nông thôn mới như luồng gió mát lành thổi vào làng, gây nên sự đổi thay kỳ diệu, đặc biệt là trong 2, 3 năm gần đây.

Gặp người Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Nguyễn Cao Cường, trẻ nhất trong 10 bí thư của xã Minh Tâm, anh vừa được chi bộ bầu giữ chức bí thư và Nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ở độ tuổi 40 vừa đủ chín để gánh vác những việc trọng đại của thôn mà chi bộ và dân làng giao phó. Với khả năng tư duy nhanh, anh đã tham mưu với chi bộ và họp bàn xin ý kiến Nhân dân thực hiện một chủ trương lớn, đó là xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Giữa làng có một nút thắt cổ chai, lại là đường cua hình chữ chi, xe cộ từ loại nhỏ như tắc xi cũng không thể qua lại. Anh đã họp cấp ủy, đến tận nhà rồi thuê xe đi tận thành phố, gọi điện đi các nơi vận động người thân nhà có đất, đề nghị hiến đất mở đường giải phóng nút thắt. Sau nhiều lần, nhiều ngày vận động, công việc cũng được như ý, 2 hộ nơi nút thắt phá cả nhà, cổng ngõ, lùi tường rào vào hiến 56m2đất. Những cụ cao niên trong làng cũng phải thốt lên: “chúng tôi sống gần hết đời người mà chưa bao giờ thấy ai làm được việc lớn như thế này”.

Trong đợt hiến đất mở đường mà người dân trong làng ví anh bằng cái tên thân thương trìu mến là “Ông phá làng, phá xóm”; anh và cấp ủy cùng Ban xây dựng thôn đã kêu gọi Nhân dân hiến được 315m2(trong đó có hộ hiến đến 32m2), có hộ dỡ cả công trình kiên cố cả trăm triệu đồng để mở thông tuyến đường cho làng.

Thực hiện cuộc vận động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, anh đã cùng cấp ủy vận động Nhân dân trong làng phá 428 m tường rào kiên cố để thay bằng tường rào một mẫu, sơn màu sáng đẹp; trồng được 300 m đường hoa, lắp đặt 200 chậu hoa trên các tuyến đường, chỉnh trang lại 400m2tranh tường và khuôn viên nhà văn hóa.

Cùng với chỉnh trang đường làng, ngõ xóm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, anh đã vận động Nhân dân tích cực làm cây vụ đông. Kết quả, làng Đồng Bào cũng là làng tiêu biểu trong xã về phong trào trồng cây màu, cây hàng hóa, cây vụ đông với diện tích 12ha chuyên màu (trong đó 3ha vùng rau an toàn); 25ha cây trồng vụ đông; 0,2ha nhà màn. Nhiều cây có giá trị kinh tế cao hơn cây lúa như ớt, ngô thương phẩm, đậu tương rau, khoai tây, ngô ngọt, dưa hoàng hậu, dưa lê và các loại rau màu khác như kiệu, dưa gang, v.v... cũng được trồng trên cánh đồng làng Đồng Bào.

Phong trào được nâng lên, đồng hành với người dân tin tưởng hơn trong việc ủng hộ các phong trào của thôn, đặc biệt là phong trào xã hội hóa xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, Nhân dân đóng góp tự nguyện để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được 115 triệu; con em xa quê cũng hăng hái gửi tiền về cổ vũ động viên phong trào. Trong 2 năm số tiền con em xa quê gửi về quê hương đóng góp xây dựng nông thôn mới của làng lên tới gần 330 triệu đồng.

Anh Cường chia sẻ: “Muốn xây dựng nông thôn mới thành công ngoài việc có chủ trương của Đảng, nhà nước còn phải được Nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Muốn vậy, mọi việc phải được công khai, minh bạch; dân phải được biết, được bàn, được kiểm tra. Và đặc biệt phải là sự trăn trở, gương mẫu, tận tuỵ của người cán bộ”.

Những thành quả của thôn kiểu mẫu Đồng Bào hôm nay là công sức của chi bộ, của Nhân dân trong làng, trong đó công sức đóng góp quan trọng của người bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng Nguyễn Cao Cường. Anh xứng đáng là người cán bộ thôn nêu gương sáng trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đỗ Duy Trung

Bí thư Đảng ủy xã Minh Tâm

THÔNG TIN - TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM

TUỔI TRẺ THIỆU HÓAXÂY DỰNG CÁC KHU VUI CHƠI CHO THIẾU NHIVÀ LẮP ĐẶT DỤNG CỤ THỂ THAO NGOÀI TRỜI

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 “Xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động hợp lý, các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, trình độ dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, các giá trị văn hóa ở nông thôn được giữ gìn và phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của cư dân ở nông thôn được nâng cao”.

Nhằm tiếp tục củng cố vững chắc các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, đồng thời tuyên truyền, vận động, triển khai xây dựng các tiêu chí xã, thôn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, thiết thực chăm sóc, bảo vệ thiếu niên nhi đồng, tạo điều kiện cho Nhân dân nói chung và thiếu nhi nói riêng có điều kiện vui chơi, rèn luyện thể thao, chăm sóc sức khỏe, tạo cảnh quan, môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025, Thiệu Hóa đạt huyện nông thôn mới nâng cao.

Để phấn đấu đạt các mục tiêu trên, sau khi xem xét “Kế hoạch xây dựng lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời ở Nhà Văn hóa thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện” do Ban Thường vụ Huyện đoàn trình bày, ngày 14/9/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kết luận số 586-KL/HU “Về Kế hoạch vận động xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn, tiểu khu trên địa bàn toàn huyện đến năm 2025”; Với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu kết nối bổ ích cho thanh thiếu nhi và các tầng lớp Nhân dân, thời gian qua tuổi trẻ huyện Thiệu Hóa tích cực đẩy mạnh việc vận động xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất tại các thôn, tiểu khu trên địa bàn toàn huyện. Đến nay phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng, đạt được những kết quả tích cực.

Trong thời gian qua, tuổi trẻ huyện Thiệu Hóa đã tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí và đóng góp đầu tư xây dựng các công trình, điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại các địa phương. Đặc biệt từ khi thực hiện Kế hoạch số 20-KH/HĐTN ngày 19-9-2022 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về thực hiện Kết luận số 586 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đã có sự lan tỏa và hưởng ứng mạnh mẽ của các cấp ủy và tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn huyện.

Sau gần 04 tháng triển khai, đã có 25/25 xã, thị trấn đồng loạt tổ chức thực hiện Kết luận số 586 của Ban Thường vụ Huyện ủy, toàn huyện đã xây dựng hoàn thành 80 điểm lắp đặt sân chơi thiếu nhi, sân lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời. Kết quả năm 2022 vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, đã hoàn thành 80/74 điểm, đạt 108% kế hoạch. Các điểm khu vui chơi - khu thể thao được xây dựng đảm bảo yêu cầu đề ra, mỗi điểm lắp đặt ít nhất 05 thiết bị, ưu tiên lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, ngoài ra có thể kết hợp lắp đặt giữa dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời cùng một số ít đồ chơi vận động thể chất ngoài trời (đồ chơi vận động cho trẻ em). Kinh phí thực hiện xây dựng mỗi điểm lắp đặt sân chơi thiếu nhi, dụng cụ thể thao ngoài trời từ 20 - 50 triệu đồng (có những đơn vị mua thiết bị thể thao từ các nhà cung cấp có sẵn về lắp đặt như ở Thiệu Phúc, Thiệu Ngọc, Thiệu Giao; có những đơn vị liên kết với thợ cơ khí tại địa phương để sản xuất thiết bị thể thao như Thiệu Viên, Minh Tâm, Thiệu Thành, Thiệu Quang hoặc kết hợp cả hai phương pháp như Thiệu Long, Thiệu Phú).

Bước sang năm 2023, mục tiêu đề ra phấn đấu hoàn thành 50 khu vui chơi, khu thể thao ngoài trời; riêng các đơn vị: Thiệu Viên, Thiệu Phú, Thiệu Long, Thiệu Phúc, Thiệu Trung và thị trấn Thiệu Hóa chỉ đạo hoàn thành tất cả các thôn, tiểu khu còn lại. Tại các đơn vị xây dựng xã NTM nâng cao năm 2023, như: Thiệu Chính, Thiệu Lý, Thiệu Giao, Thiệu Ngọc, chỉ đạo hoàn thành 100% số điểm ở các thôn...Việc hoàn thành chỉ tiêu xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời theo Kết luận số 586 của Ban Thường vụ Huyện ủy là thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đồng thời góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Lê Thị Vân

Ban Thường vụ Huyện Đoàn

THỊ TRẤN THIỆU HÓAHƯỚNG TỚI XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH, HIỆN ĐẠI VÀ THÔNG MINH

Thị trấn Thiệu Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập và quy mô dân số của Thị trấn Vạn Hà và xã Thiệu Đô. Trong giai đoạn 2010 -2020, Thị trấn Thiệu Hóa đã đạt được những thành tựu khá toàn diện: Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 5%, tiểu thủ công nghiệp xây dựng tăng 36%; dịch vụ thương mại tăng 59%, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 17,5%. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng, giá trị thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích là 140,7 triệu đồng/ha.

Từ năm 2022, UBND thị trấn đã thường xuyên tăng cường chỉ đạo, kiểm tra quá trình sản xuất ở các vùng rau an toàn, đảm bảo theo tiêu chuẩn VietGap; tiếp tục quy hoạch mở rộng vùng sản xuất rau an toàn thêm 2,14ha sang phía nam thị trấn, với sản phẩm chủ yếu là dưa vàng Kim Hoàng Hậu và các loại rau màu cao cấp khác; tăng cường liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Năm 2022, có thêm 01 sản phẩm dưa chuột Baby của HTX DVNN Thiệu Hưng được công nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng cao, công tác giảm nghèo được quan tâm, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố tăng cường, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Nhằm xây dựng thị trấn đạt đô thị văn minh hiện đại, cấp ủy, chính quyền thị trấn Thiệu Hóa đã xây dựng ban hành kế hoạch chi tiết, hướng dẫn cụ thể về các lĩnh vực, các nội dung liên quan, như: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông... Từ đó, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và địa phương với tinh thần trách nhiệm ủng hộ cao và tích cực tham gia đầy đủ phong trào xây dựng đô thị văn minh. Để đảm bảo điều kiện người dân thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, bằng nhiều nguồn vốn cấp trên hỗ trợ, thị trấn Thiệu Hóa đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Năm 2022, thị trấn Thiệu Hóa đã và đang tập trung nâng cấp hệ thống giao thông, trung tâm VH-TDTT, tượng đài Liệt sỹ, đèn chiếu sáng, các nhà văn hóa tiểu khu, đầu tư xây dựng trường Tiểu học và THCS Vạn Hà giai đoạn 1… Đầu tư, nâng cấp các tuyến đường lớn, đường chính, mang tính kết nối theo hướng hiện đại, văn minh, gồm: Thảm nhựa Asphal, thóat nước kết hợp mặt đường, vỉa hè lát gạch Terrazzo kết hợp trồng cây xanh, hệ thống đèn sáng Led và vạch kẻ đường... Hoàn thành, đưa vào sử dụng một số tuyến đường, với tổng chiều dài trên 8km, đang tiến hành khảo sát, thiết kế và dự kiến thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng đầu năm 2023, với chiều dài là 5,5km.

Cùng với việc chỉnh trang, nâng cấp xây dựng kết cấu hạ tầng, thị trấn Thiệu Hóa đã thường xuyên quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường để xây dựng mở rộng các tuyến đường, xây dựng các công trình công cộng. Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn đã thành lập tổ vận động, cùng sự tham gia của các đoàn thể, ban công tác mặt trận các tiểu khu để triển khai tuyên truyền, vận động đến từng gia đình. Qua vận động, tuyên truyền đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Đến nay, đã có 121 hộ dân tự nguyện hiến 1.646m2đất để mở rộng các tuyến đường, giải phóng được các điểm nghẽn, nút thắt, nhiều hộ đã tự nguyện phá dỡ các công trình nhà bếp, nhà vệ sinh, cổng, tường rào. Cùng với việc hiến đất, thị trấn Thiệu Hóa đã vận động Nhân dân xây lại 1.355m tường rào theo hướng kiểu mẫu, đồng bộ, văn minh. Tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn. Đến nay, đã có 100% tiểu khu trên địa bàn có nhà văn hóa, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Cấp ủy các Tiểu khu đã chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao theo hướng xã hội hóa, thu hút được mọi lứa tuổi tham gia, như: bóng đá, đi bộ, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi..., được phát triển mạnh mẽ; tỷ lệ người dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt cao. Phong trào toàn dân tham gia xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, Phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm, đẩy mạnh; đã phát động “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đã triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, số người vi phạm pháp luật giảm đáng kể, không có trọng án xảy ra, đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của người dân về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lành mạnh, bình yên ở các khu dân cư.

Một trong những điểm nhấn, điểm sáng của thị trấn Thiệu Hóa thời gian qua là hình ảnh đầu tư xây dựng tuyến đầu cầu Thiệu Hóa đã được giải tỏa, xây dựng khang trang, nhiều tuyến đường tại thị trấn đ㠓đường thông, hè thóang”, cơ sở hạ tầng giao thông tổ chức khoa học, phân làn, biển đường, biển nhà lắp đặt đúng quy định, các tuyến đường: Đinh Lễ, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Quán Nho …đã khóac trên mình những chiếc áo màu sắc mới của đô thị văn minh, rực rỡ và khang trang hòa quện trong sắc xuân Quý Mão. Cùng với đó là những tuyến phố sạch đẹp, việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh mua bán, để xe đạp, xe máy được tổ chức sắp xếp gọn gàng, trật tự tạo được mỹ quan đô thị chuyển biến so với trước đây. Quảng cáo rao vặt trái phép cơ bản đã được tháo gỡ, các bồn hoa công cộng được phủ xanh, các điểm tồn đọng rác thải được xử lý.

Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được thời gian qua, thị trấn Thiệu Hóa tiếp tục triển khai xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thông minh; phân bổ sử dựng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước, huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa và đóng góp của Nhân dân để “tăng tốc” đầu tư xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ trên toàn địa bàn thị trấn; phấn đấu trong năm 2023, cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh. Trước mắt, lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, quản lý chặt chẽ việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đúng qui hoạch, đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, giữ vững và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Nguyễn Thị Hà

Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy

LỊCH SỬ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

ĐỒNG CHÍ VƯƠNG XUÂN CÁT BÍ THƯ CHI BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN CỦA HUYỆN THIỆU HÓA

Vương Xuân Cát sinh năm 1901, trong một gia đình có truyền thống học hành, tại làng Phúc Lộc. Thân phụ của Vương Xuân Cát làm nghề thầy thuốc và có người em họ là Vương Mậu Kiểm là một nhà giáo dạy tư thục trong tổng Phù Chẩn, một trí thức yêu nước, sớm đến với cách mạng, được kết nạp vào Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng và giác ngộ tinh thần yêu nước cách mạng cho Vương Xuân Cát.

Vương Xuân Cát lớn lên khi phong trào đấu tranh của nhân dân Thiệu Hóa lên cao với hai tổ chức tiền thân của Đảng là Tân Việt Cách mạng Đảng và tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên lãnh đạo. Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào, bắt đầu từ tháng 7 năm 1929, thực dân Pháp tiến hành khủng bố, đánh phá phong trào khiến cho các cơ sở của Tân Việt Cách mạng Đảng và tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng ở Thiệu Hóa bị tổn thất nặng nề. Nhiều đồng chí lãnh đạo của hai tổ chức này đã bị địch bắt tù đầy. Trong lúc ấy, Vương Xuân Cát vẫn kiên cường bám trụ và đầu năm 1930, đồng chí đã được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương, cùng các đồng chí đảng viên khác tiếp tục xây dựng phong trào cách mạng ở huyện Thiệu Hóa.

Ngày 10 tháng 7 năm 1930, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, hội nghị Chi bộ Phúc Lộc được tổ chức tại nhà thờ họ Vương và hội nghị nhất trí bầu đồng chí Vương Xuân Cát làm Bí thư Chi bộ. Đây là Chi bộ đầu tiên của huyện Thiệu Hóa và là một trong 3 chi bộ đầu tiên của tỉnh Đảng bộ Thanh Hóa. Tại hội nghị này, các đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, Vương Xuân Cát đã đề ra hướng hoạt động trước mắt của Chi bộ là dựa vào các tổ chức hội quần chúng, giác ngộ phong trào yêu nước của quần chúng, giao trách nhiệm cho các đảng viên tiếp tục bồi dưỡng các quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng và đẩy mạnh củng cố các cơ sở đảng. Nhờ sự định hướng đúng đắn ấy, từ một chi bộ buổi đầu chỉ có 4 đồng chí, đến tháng 12 năm 1930 đã phát triển lên 11 đồng chí và tách thành hai tiểu tổ: tiểu tổ tổng Xuân Lai (do đồng chí Hoàng Trọng Bình là tổ trưởng) và tiểu tổ Phù Chẩn do đồng chí Vương Xuân Cát vừa là Bí thư Chi bộ, vừa trực tiếp phụ trách.

Giữa lúc phong trào cách mạng của Thiệu Hóa đang lên cao thì địch tập trung vây ráp, triệt phá ác liệt, 7 trong số 11 đảng viên của Đảng đã bị bắt trong đó có đồng chí Vương Xuân Cát. Đồng chí Vương Xuân Cát đã bị tống giam tại nhà lao Thanh Hóa. Sau 3 tháng bị giam cầm ở đây, đồng chí đã bị đầy đi nhà tù Lao Bảo.

Năm 1936, khi Đảng dân chủ ở Pháp lên cầm quyền, phong trào đòi quyền dân sinh, dân chủ ở các nước thuộc địa lên cao, buộc thực dân Pháp phải ân xá đối với các tù nhân chính trị. Đồng chí Vương Xuân Cát được ra tù và trở về quê tiếp tục hoạt động, tìm cách bắt liên lạc với Đảng; hăng hái củng cố, xây dựng các tổ chức quần chúng, đưa các quần chúng tiến bộ tham gia các hội đồng hương chính, loại dần những phần tử tay sai, phản động trong tổ chức chính quyền cơ sở.

Giữa năm 1940, thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 6, đồng chí đã vận động thành lập Hội phản đế cứu quốc ở Phúc Lộc. Từ đây, Hội phản đế cứu quốc đã lan rộng ra khắp phủ Thiệu Hóa và lực lượng tự vệ chiến đấu được tăng cường xây dựng. Lực lượng tự vệ đã ngày đêm luyện tập quân sự, sắm sửa giáo mác, gậy gộc sẵn sàng bảo vệ các cơ quan in ấn tài liệu của Đảng và tham gia chiến đấu khi cần.

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Vương Xuân Cát, tháng 2 năm 1942, hơn 80 người dân Quan Trung đã tổ chức đấu tranh chống lý trưởng biển thủ muối, diêm và tổ chức tập hợp quần chúng vào các tổ chức Thanh niên cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc...Sau khi được dự lớp huấn luyện quân sự tại làng Yên Lộ, đồng chí Vương Xuân Cát và đồng chí Lê Xuân Mạc thành lập tổ chức Việt Minh ở Quan Trung. Trong cao trào tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tại hai làng trên đã thành lập được 5 trung đội vũ trang và đây là lực lượng nòng cốt tham gia đánh chiếm phủ Thiệu Hóa. Trong cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, lực lượng tự vệ huyện Thiệu Hóa có 14 chiến sỹ đã hy sinh anh dũng.

Sau khi giành được chính quyền về tay nhân dân, lực lượng vũ trang đã kéo về làng Quan Trung ra mắt chính quyền lâm thời. Đất nước bước vào giai đoạn mới vừa bảo vệ thành quả cách mạng của chính quyền non trẻ, vừa chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đồng chí Vương Xuân Cát đã tích cực tham gia trong bộ máy chính quyền ở địa phương. Năm 1966, vì tuổi cao, sức yếu, đồng chí Vương Xuân Cát, người Bí thư Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 65 tuổi.

(Trích: Địa chí huyện Thiệu Hóa)

QUÊ HƯƠNG

“Quê hương mình ở đâu hả bố

Mà sao con chẳng được đến bao giờ ?”

Bố mỉm cười xoa đầu con gái nhỏ:

Quê hương mình là bố viết trong thơ
Là vị mặn giọt mồ hôi của mẹ
Là ước mơ cha thủa còn thơ bé
Trên cánh đồng bà cặm cụi xới vun...

Quê hương mình có những dãy Trường Sơn
Mà cha ông ta đã hành quân cứu nước
Quê hương mình là Điện Biên thủa trước
Đánh bại xâm lăng, chấn động địa cầu.

Quê hương mình có những con sông sâu
Như Bạch Đằng Giang vùi thây quân giặc
Là vua Quang Trung hành quân ra bắc
Chiến thắng mùa xuân vang vọng ngàn đời.

Quê hương mình, Việt Nam đó con ơi
Từ ngọn núi, dòng sông, cánh đồng mầu mỡ
Từ thành phố, vùng quê quanh năm nắng gió
Đến biển yêu thương, bóng giặc rập rình...

Vàquêhương là câu ví.... điệu tình
Là bếp khói tỏa hương chiều... cay mắt
Là dòng sông, là con đê, câu hát
Mẹ ru hời trong tiếng võng đưa nôi...

Và quê hương trong sâu thẳm... con ơi
Là lũy tre... đường làng con đi học
Là cánh diều, sông sâu con tắm giặt
Là cánh đồng ngô lúa mẹ trồng vun...

Quê hương mình thêm giầu đẹp tươi xinh
Nếu thế hệ các con từ hôm nay gắng sức
Tổ quốc Việt Nam - trái tim con trong ngực
Luôn hiến dâng cho Tổquốc quên mình!

Vũ Tuấn

Ban biên tập

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT