Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông

Đăng lúc: 01/09/2020 (GMT+7)
100%

Thực hiện Công văn Số: 1442/UBND-CAH về việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ; Căn cứ thực trạng về ATGT, TTCC trên địa bàn xã Thiệu Duy; UBND xã; BCĐ ATGT xã Thiệu Duy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đảm bảo TTATGT, TTCC với nội dung sau.

UBND XÃ THIỆU DUY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCĐ ATGT Xà THIỆU DUY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH- BCĐ Thiệu Duy, ngày 25 tháng 8 năm 2020

KÊ HOẠCH

Thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng

Thực hiện Công văn Số: 1442/UBND-CAH về việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ; Căn cứ thực trạng về ATGT, TTCC trên địa bàn xã Thiệu Duy; UBND xã; BCĐ ATGT xã Thiệu Duy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đảm bảo TTATGT, TTCC với nội dung sau.

I.Môc ®Ých yªu cÇu:

1. Môc ®Ých

- Đảm bảo giao thông thông suốt đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của nhân dân trong xã; tạo sự chuyển biến rõ nét về TTATGT, TTCC trên địa bàn, không để xảy ra tai nạn giao thông, và các vi phạm về TTCC trên địa bàn xã.

- Kh«ng ®Ó c¸c hé d©n 2 bªn tuyÕn ®­êng TØnh lé 516C, c¸c tuyÕn ®­êng liªn th«n trong x· vi ph¹m hµnh lang an toµn giao th«ng nh­: LÊn chiÕm lßng lÒ ®­êng, cã m¸i vÈy, biÓn qu¶ng c¸o, ®æ vËt liÖu x©y dùng, c©y cèi, hµng kinh doanh, ph¬i r¬m, r¹ ... g©y ¶nh h­ëng ®Õn ®i l¹i cña nh©n d©n, kh«ng ®¶m b¶o ATGT.

- TriÓn khai ®ång bé c¸c biÖn ph¸p. Tæ chøc tuÇn tra, kiÓm so¸t, xö lý nghiªm c¸c hµnh vi vi ph¹m TTATGT, c¸c hµnh vi lÊn chiÕm lßng lÒ ®­êng, hµnh lang ATGT ®­êng bé; Gãp phÇn n©ng cao nhËn thøc cña ng­êi d©n tham gia giao th«ng.

2. Yªu CÇu

- C¸n bé, chiÕn sü, thµnh viªn BC§ ®­îc giao nhiÖm vô ph¶i nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm; ChÊp hµnh nghiªm c¸c quy ®Þnh, quy tr×nh c«ng t¸c kh«ng ®Ó sai ph¹m, tiªu cùc khi lµm nhiÖm vô. Kiªn quyÕt xö lý nh÷ng hµnh vi vi ph¹m theo ®óng duy ®Þnh cña ph¸p luËt. Kh¾c phôc mäi khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao.

II. §èi t­îng, tuyÕn, ®Þa bµn träng ®iÓm

1. §èi t­îng

- TËp trung tuyªn truyÒn, kiÓm tra, xö lý nghiªm c¸c hµnh vi vi ph¹m vÒ TTATGT ®èi víi ng­êi ®iÒu khiÓn xe m« t«, xe g¾n m¸y, c¸c lo¹i xe t­¬ng tù xe m« t«, xe g¾n m¸y vµ xe ba b¸nh, xe tù chÕ tham gia giao th«ng ®­êng bé; c¸c hé lÊn chiÕm hµnh lang giao th«ng, lßng, lÒ ®­êng ®Ó kinh doanh, bu«n b¸n; c¸c hé ®æ vËt liÖu x©y dùng ra lßng, lÒ ®­êng g©y c¶n trë ATGT.

2. TuyÕn, ®Þa bµn träng ®iÓm

C«ng t¸c ®¶m b¶o TTATGT, TTCC ®­îc thùc hiÖn trªn ®Þa bµn toµn x·, trong ®ã c¸c tuyÕn cÇn tËp trung lµ tuyÕn ®­êng tØnh lé 516C ®o¹n tõ th«n Kh¸nh Héi ®Õn th«n §«ng Hßa; tuyÕn ®­êng Kªnh Nam trªn ®Þa bµn th«n Xö Nh©n 1 vµ th«n Xö Nh©n 2.


III. néi dung, biÖn ph¸p

1. §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt TTATGT; n©ng cao nhËn thøc cña ng­êi d©n trong viÖc ®¶m b¶o TTATGT, TTCC; c¶nh b¸o nguyªn nh©n, ®iÒu kiÖn, nguy c¬ x¶y ra TNGT, ¸ch t¾c giao th«ng nh»m t¹o ý thøc chñ ®éng nghiªm chØnh chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ ATGT.

2. T¨ng c­êng chØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc x©y dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ ®¶m b¶o TTATGT, TTCC; th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ TTATGT, TTCC cña c¸c hé kinh doanh, bu«n b¸n, c¸c hé gia ®×nh cã c«ng tr×nh x©y dùng, nh¾c nhë vµ tiÕn hµnh xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt khi ph¸t hiÖn vi ph¹m.

3. Tæ chøc tuÇn tra, kiÓm so¸t, xö lý nghiªm c¸c tr­êng hîp vi ph¹m TTATGT, c¸c ph­¬ng tiÖn chë hµng hãa qu¸ khæ, qu¸ t¶i träng. Gi¶i táa triÖt ®Ó c¸c vi ph¹m vÒ lßng, lÒ ®­êng trªn ®Þa bµn x·, ®Æc biÖt lµ tuyÕn ®­êng träng ®iÓm. Gi¶i táa triÖt ®Ó c¸c vi ph¹m vÒ lßng lÒ ®­êng trªn ®Þa bµn, ®Æc biÖt lµ tuyÕn ®­êng träng ®iÓm.

IV. tæ chøc thùc hiÖn

1. C«ng an x·

- TriÓn khai ®ît cao ®iÓm, t¨ng c­êng lùc l­îng tuÇn tra, kiÓm so¸t, xö lý vi ph¹m trËt tù ATGT, TTCC; tuyªn truyÒn vÒ néi dung c«ng t¸c b¶o ®¶m TTATGT, TTCC, c¸c hµnh vi vi ph¹m vµ chÕ tµi xö lý; ph­¬ng thøc, thñ ®o¹n ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i téi ph¹m trªn tuyÕn giao th«ng, qua ®ã phèi hîp víi c¸n bé v¨n hãa, ®µi truyÒn thanh tuyªn truyÒn trªn hÖ thèng loa truyÒn thanh cña x· vµ c¸c th«n.

- Cho ký cam kÕt ®èi víi c¸c hé kinh doanh, bu«n b¸n däc tuyÕn tØnh lé 516C ®o¹n tõ th«n Kh¸nh Héi ®Õn th«n §«ng Hßa vÒ viÖc chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt vÒ TTATGT, TTCC; kh«ng lÊn chiÕm lßng, lÒ ®­êng bu«n b¸n g©y c¶n trë giao th«ng.

- Tham m­u cho Chñ tÞch UBND x· tæ chøc gi¶i táa c¸c ®iÓm lÊn chiÕm lßng, lÒ ®­êng vµ xö lý ®èi víi c¸c hé, c¸ nh©n vi ph¹m vÒ TTATGT, TTCC theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

2. C¸c thµnh viªn BC§ ATGT x·

2.1 C¸n bé ®Þa chÝnh, x©y dùng

- Tham m­u cho UBND x· quy ho¹ch c¸c tuyÕn ®­êng trªn ®Þa bµn x· ®Ó bè trÝ qu¶n lý cho phï hîp, tr¸nh viÖc mÊt ®¶m b¶o TTATGT, TTCC trªn ®Þa bµn x·.

- Phèi hîp víi C«ng an x· rµ so¸t, ®¸nh gi¸ c¸c ®iÓm th­êng xuyªn x¶y ra TNGT ®Ó kiÕn nghÞ c¬ quan chøc n¨ng kh¾c phôc ®iÓm ®en ATGT.

- Phèi hîp víi c¸c tæ c«ng t¸c trong viÖc x¸c ®Þnh mèc giíi hµnh chÝnh x¸c ®Þnh hµnh vi vi ph¹m cña c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n, tæ chøc trong viÖc lÊn chiÕm hµnh lang giao th«ng, lßng ®­êng.

2.2. §µi truyÒn thanh x·

- Phèi hîp víi C«ng an x·, c¸n bé ®Þa chÝnh x©y dùng t¨ng c­êng tuyªn truyÒn vÒ c«ng t¸c ®¶m b¶o TTATGT, TTCC, c¸c hµnh vi vi ph¹m vµ chÕ tµi xö lý; tuyªn truyÒn ph­¬ng thøc, thñ ®o¹n ho¹t ®éng cña téi ph¹m trªn c¸c tuyÕn giao th«ng ®Ó nh©n d©n n¾m, n©ng cao ý thøc c¶nh gi¸c, phßng ngõa ®Êu tranh víi c¸c lo¹i téi ph¹m. Phèi hîp víi c¸n bé v¨n hãa x· chØ ®¹o loa truyÒn thanh t¹i c¸c th«n t¨ng thêi l­îng ph¸t thanh tuyªn truyÒn vÒ c«ng t¸c ®¶m b¶o TTATGT, TTCC.

2.3 C¸n bé v¨n hãa x·

- Tham m­u cho Chñ tÞch UBND x· tæ chøc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ ATGT. §ång thêi tæ chøc kÎ, vÏ pano, ¸p phÝch, b¨ng r«n t¹i c¸c tuyÕn ®­êng, khu trung t©m, n¬i tËp trung ®«ng ng­êi.

2.3 C¸c thµnh viªn BC§ ATGT kh¸c

- Trùc tiÕp chØ ®¹o, ®«n ®èc c«ng t¸c ®¶m b¶o TTATGT, TTCC ë ®¬n vÞ m×nh phô tr¸ch. T¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt ATGT vµ vËn ®éng c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, ®oµn viªn, héi viªn, häc sinh chÊp hµnh quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ TTATGT.

2.4 C¸c §/c Tr­ëng c¸c th«n

- Trùc tiÕp thùc hiÖn qu¶n lý, kÞp thêi n¾m b¾t th«ng tin, t×nh h×nh vÒ TTATGT trªn ®Þa bµ th«n m×nh qu¶n lý. Cïng cÊp ñy, chÝnh quyÒn th«n tham gia tuyªn truyÒn, vËn ®éng, nh¾c nhë c«ng d©n trªn ®Þa bµn th«n m×nh chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt vÒ TTATGT, TTCC. tiÕn hµnh nh¾c nhë khi ph¸t hiÖn c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m vÒ TTATGT, TTCC; nÕu v­ît qu¸ thÈm quyÒn th× b¸o c¸o BC§ x· chØ ®¹o gi¶i quyÕt.

3. Thêi gian thùc hiÖn

KÕ ho¹ch ®­îc thùc hiÖn tõ ngµy 26/8/2020.

Ban chØ ®¹o ATGT x· ThiÖu Duy yªu cÇu: c¸c thµnh viªn BC§ ATGT x·, th«n, c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ theo chøc n¨ng, nhiÖm vô tæ chøc triÓn khai, thùc hiÖn nghiªm tóc kÕ ho¹ch nµy, kÕt qu¶ thùc hiÖn b¸o c¸o vÒ th­êng trùc BC§ ATGT x· (qua CAX)

Th­êng trùc BC§ ATGT x· th­êng xuyªn kiÓm tra, ®«n ®èc vµ tËp hîp kÕt qu¶ b¸o c¸o Ban ATGT huyÖn theo quy ®Þnh.

N¬i nhËn:

- Ban ATGT huyÖn tr­ëng ban chØ ®¹o

- Th­êng trùc §U, H§ND x· chñ tÞch

- Thµnh viªn BC§ ATGT x·

- L­u: VT, CAX

Lª Xu©n Thñy

kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông

Đăng lúc: 01/09/2020 (GMT+7)
100%

Thực hiện Công văn Số: 1442/UBND-CAH về việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ; Căn cứ thực trạng về ATGT, TTCC trên địa bàn xã Thiệu Duy; UBND xã; BCĐ ATGT xã Thiệu Duy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đảm bảo TTATGT, TTCC với nội dung sau.

UBND XÃ THIỆU DUY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCĐ ATGT Xà THIỆU DUY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH- BCĐ Thiệu Duy, ngày 25 tháng 8 năm 2020

KÊ HOẠCH

Thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng

Thực hiện Công văn Số: 1442/UBND-CAH về việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ; Căn cứ thực trạng về ATGT, TTCC trên địa bàn xã Thiệu Duy; UBND xã; BCĐ ATGT xã Thiệu Duy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đảm bảo TTATGT, TTCC với nội dung sau.

I.Môc ®Ých yªu cÇu:

1. Môc ®Ých

- Đảm bảo giao thông thông suốt đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của nhân dân trong xã; tạo sự chuyển biến rõ nét về TTATGT, TTCC trên địa bàn, không để xảy ra tai nạn giao thông, và các vi phạm về TTCC trên địa bàn xã.

- Kh«ng ®Ó c¸c hé d©n 2 bªn tuyÕn ®­êng TØnh lé 516C, c¸c tuyÕn ®­êng liªn th«n trong x· vi ph¹m hµnh lang an toµn giao th«ng nh­: LÊn chiÕm lßng lÒ ®­êng, cã m¸i vÈy, biÓn qu¶ng c¸o, ®æ vËt liÖu x©y dùng, c©y cèi, hµng kinh doanh, ph¬i r¬m, r¹ ... g©y ¶nh h­ëng ®Õn ®i l¹i cña nh©n d©n, kh«ng ®¶m b¶o ATGT.

- TriÓn khai ®ång bé c¸c biÖn ph¸p. Tæ chøc tuÇn tra, kiÓm so¸t, xö lý nghiªm c¸c hµnh vi vi ph¹m TTATGT, c¸c hµnh vi lÊn chiÕm lßng lÒ ®­êng, hµnh lang ATGT ®­êng bé; Gãp phÇn n©ng cao nhËn thøc cña ng­êi d©n tham gia giao th«ng.

2. Yªu CÇu

- C¸n bé, chiÕn sü, thµnh viªn BC§ ®­îc giao nhiÖm vô ph¶i nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm; ChÊp hµnh nghiªm c¸c quy ®Þnh, quy tr×nh c«ng t¸c kh«ng ®Ó sai ph¹m, tiªu cùc khi lµm nhiÖm vô. Kiªn quyÕt xö lý nh÷ng hµnh vi vi ph¹m theo ®óng duy ®Þnh cña ph¸p luËt. Kh¾c phôc mäi khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao.

II. §èi t­îng, tuyÕn, ®Þa bµn träng ®iÓm

1. §èi t­îng

- TËp trung tuyªn truyÒn, kiÓm tra, xö lý nghiªm c¸c hµnh vi vi ph¹m vÒ TTATGT ®èi víi ng­êi ®iÒu khiÓn xe m« t«, xe g¾n m¸y, c¸c lo¹i xe t­¬ng tù xe m« t«, xe g¾n m¸y vµ xe ba b¸nh, xe tù chÕ tham gia giao th«ng ®­êng bé; c¸c hé lÊn chiÕm hµnh lang giao th«ng, lßng, lÒ ®­êng ®Ó kinh doanh, bu«n b¸n; c¸c hé ®æ vËt liÖu x©y dùng ra lßng, lÒ ®­êng g©y c¶n trë ATGT.

2. TuyÕn, ®Þa bµn träng ®iÓm

C«ng t¸c ®¶m b¶o TTATGT, TTCC ®­îc thùc hiÖn trªn ®Þa bµn toµn x·, trong ®ã c¸c tuyÕn cÇn tËp trung lµ tuyÕn ®­êng tØnh lé 516C ®o¹n tõ th«n Kh¸nh Héi ®Õn th«n §«ng Hßa; tuyÕn ®­êng Kªnh Nam trªn ®Þa bµn th«n Xö Nh©n 1 vµ th«n Xö Nh©n 2.


III. néi dung, biÖn ph¸p

1. §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt TTATGT; n©ng cao nhËn thøc cña ng­êi d©n trong viÖc ®¶m b¶o TTATGT, TTCC; c¶nh b¸o nguyªn nh©n, ®iÒu kiÖn, nguy c¬ x¶y ra TNGT, ¸ch t¾c giao th«ng nh»m t¹o ý thøc chñ ®éng nghiªm chØnh chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ ATGT.

2. T¨ng c­êng chØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc x©y dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ ®¶m b¶o TTATGT, TTCC; th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ TTATGT, TTCC cña c¸c hé kinh doanh, bu«n b¸n, c¸c hé gia ®×nh cã c«ng tr×nh x©y dùng, nh¾c nhë vµ tiÕn hµnh xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt khi ph¸t hiÖn vi ph¹m.

3. Tæ chøc tuÇn tra, kiÓm so¸t, xö lý nghiªm c¸c tr­êng hîp vi ph¹m TTATGT, c¸c ph­¬ng tiÖn chë hµng hãa qu¸ khæ, qu¸ t¶i träng. Gi¶i táa triÖt ®Ó c¸c vi ph¹m vÒ lßng, lÒ ®­êng trªn ®Þa bµn x·, ®Æc biÖt lµ tuyÕn ®­êng träng ®iÓm. Gi¶i táa triÖt ®Ó c¸c vi ph¹m vÒ lßng lÒ ®­êng trªn ®Þa bµn, ®Æc biÖt lµ tuyÕn ®­êng träng ®iÓm.

IV. tæ chøc thùc hiÖn

1. C«ng an x·

- TriÓn khai ®ît cao ®iÓm, t¨ng c­êng lùc l­îng tuÇn tra, kiÓm so¸t, xö lý vi ph¹m trËt tù ATGT, TTCC; tuyªn truyÒn vÒ néi dung c«ng t¸c b¶o ®¶m TTATGT, TTCC, c¸c hµnh vi vi ph¹m vµ chÕ tµi xö lý; ph­¬ng thøc, thñ ®o¹n ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i téi ph¹m trªn tuyÕn giao th«ng, qua ®ã phèi hîp víi c¸n bé v¨n hãa, ®µi truyÒn thanh tuyªn truyÒn trªn hÖ thèng loa truyÒn thanh cña x· vµ c¸c th«n.

- Cho ký cam kÕt ®èi víi c¸c hé kinh doanh, bu«n b¸n däc tuyÕn tØnh lé 516C ®o¹n tõ th«n Kh¸nh Héi ®Õn th«n §«ng Hßa vÒ viÖc chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt vÒ TTATGT, TTCC; kh«ng lÊn chiÕm lßng, lÒ ®­êng bu«n b¸n g©y c¶n trë giao th«ng.

- Tham m­u cho Chñ tÞch UBND x· tæ chøc gi¶i táa c¸c ®iÓm lÊn chiÕm lßng, lÒ ®­êng vµ xö lý ®èi víi c¸c hé, c¸ nh©n vi ph¹m vÒ TTATGT, TTCC theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

2. C¸c thµnh viªn BC§ ATGT x·

2.1 C¸n bé ®Þa chÝnh, x©y dùng

- Tham m­u cho UBND x· quy ho¹ch c¸c tuyÕn ®­êng trªn ®Þa bµn x· ®Ó bè trÝ qu¶n lý cho phï hîp, tr¸nh viÖc mÊt ®¶m b¶o TTATGT, TTCC trªn ®Þa bµn x·.

- Phèi hîp víi C«ng an x· rµ so¸t, ®¸nh gi¸ c¸c ®iÓm th­êng xuyªn x¶y ra TNGT ®Ó kiÕn nghÞ c¬ quan chøc n¨ng kh¾c phôc ®iÓm ®en ATGT.

- Phèi hîp víi c¸c tæ c«ng t¸c trong viÖc x¸c ®Þnh mèc giíi hµnh chÝnh x¸c ®Þnh hµnh vi vi ph¹m cña c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n, tæ chøc trong viÖc lÊn chiÕm hµnh lang giao th«ng, lßng ®­êng.

2.2. §µi truyÒn thanh x·

- Phèi hîp víi C«ng an x·, c¸n bé ®Þa chÝnh x©y dùng t¨ng c­êng tuyªn truyÒn vÒ c«ng t¸c ®¶m b¶o TTATGT, TTCC, c¸c hµnh vi vi ph¹m vµ chÕ tµi xö lý; tuyªn truyÒn ph­¬ng thøc, thñ ®o¹n ho¹t ®éng cña téi ph¹m trªn c¸c tuyÕn giao th«ng ®Ó nh©n d©n n¾m, n©ng cao ý thøc c¶nh gi¸c, phßng ngõa ®Êu tranh víi c¸c lo¹i téi ph¹m. Phèi hîp víi c¸n bé v¨n hãa x· chØ ®¹o loa truyÒn thanh t¹i c¸c th«n t¨ng thêi l­îng ph¸t thanh tuyªn truyÒn vÒ c«ng t¸c ®¶m b¶o TTATGT, TTCC.

2.3 C¸n bé v¨n hãa x·

- Tham m­u cho Chñ tÞch UBND x· tæ chøc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ ATGT. §ång thêi tæ chøc kÎ, vÏ pano, ¸p phÝch, b¨ng r«n t¹i c¸c tuyÕn ®­êng, khu trung t©m, n¬i tËp trung ®«ng ng­êi.

2.3 C¸c thµnh viªn BC§ ATGT kh¸c

- Trùc tiÕp chØ ®¹o, ®«n ®èc c«ng t¸c ®¶m b¶o TTATGT, TTCC ë ®¬n vÞ m×nh phô tr¸ch. T¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt ATGT vµ vËn ®éng c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, ®oµn viªn, héi viªn, häc sinh chÊp hµnh quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ TTATGT.

2.4 C¸c §/c Tr­ëng c¸c th«n

- Trùc tiÕp thùc hiÖn qu¶n lý, kÞp thêi n¾m b¾t th«ng tin, t×nh h×nh vÒ TTATGT trªn ®Þa bµ th«n m×nh qu¶n lý. Cïng cÊp ñy, chÝnh quyÒn th«n tham gia tuyªn truyÒn, vËn ®éng, nh¾c nhë c«ng d©n trªn ®Þa bµn th«n m×nh chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt vÒ TTATGT, TTCC. tiÕn hµnh nh¾c nhë khi ph¸t hiÖn c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m vÒ TTATGT, TTCC; nÕu v­ît qu¸ thÈm quyÒn th× b¸o c¸o BC§ x· chØ ®¹o gi¶i quyÕt.

3. Thêi gian thùc hiÖn

KÕ ho¹ch ®­îc thùc hiÖn tõ ngµy 26/8/2020.

Ban chØ ®¹o ATGT x· ThiÖu Duy yªu cÇu: c¸c thµnh viªn BC§ ATGT x·, th«n, c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ theo chøc n¨ng, nhiÖm vô tæ chøc triÓn khai, thùc hiÖn nghiªm tóc kÕ ho¹ch nµy, kÕt qu¶ thùc hiÖn b¸o c¸o vÒ th­êng trùc BC§ ATGT x· (qua CAX)

Th­êng trùc BC§ ATGT x· th­êng xuyªn kiÓm tra, ®«n ®èc vµ tËp hîp kÕt qu¶ b¸o c¸o Ban ATGT huyÖn theo quy ®Þnh.

N¬i nhËn:

- Ban ATGT huyÖn tr­ëng ban chØ ®¹o

- Th­êng trùc §U, H§ND x· chñ tÞch

- Thµnh viªn BC§ ATGT x·

- L­u: VT, CAX

Lª Xu©n Thñy

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT