Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

Kế hoạch tập huấn về an toàn thực phẩm năm 2022

Đăng lúc: 09/08/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện Kế hoạch số 03 /KH-BCĐ ngày 04/01/2022 của Ban chỉ đạo xã Thiệu Duy về kế hoạch thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về ATTP năm 2022;

UBND XÃ THIỆU DUY

BCĐ VỀ QUẢN LÝ VỆ SINH

AN TOÀN THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 106 /KH-BCĐ

Thiệu Duy, ngày 07 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2022.


Thực hiện Kế hoạch số 03 /KH-BCĐ ngày 04/01/2022 của Ban chỉ đạo xã Thiệu Duy về kế hoạch thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về ATTP năm 2022;

Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm xã ban hành Kế hoạch tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2022 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao kiến thức về ATTP, tinh thần trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng trên địa bàn xã an toàn thực phẩm;

- Lớp tập huấn tại xã phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, nội dung phải phù hợp với đối tượng tham gia tập huấn;

- kinh phí được chi đúng, chi đủ cho các đối tượng tập huấn, sử dụng theo nội dung đã được phê duyệt và theo định mức, quy đinh của nhà nước.

II. NỘI DUNG: Các quy định của pháp luật về ATTP, các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm .Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm/Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.

2.1. Số lượng học viên

a) Số lớp: 1 lớp.

b) Số lượng học viên: Tổng số học viên: 100 người.

c) Thành phần:

- Mời lãnh đạo VPĐP VSATTP huyện: 02 người

- Mời Lãnh đạo xã, BCĐ về quản lý VSATTP : 15 người
- Mời tổ giám sát cộng đồng thôn: 7 thôn x 3; 21 người

- Học viên tham gia :

+ Các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản: 91người

+ Các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Thiệu Duy : 09 người

2.2. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian: ½ ngày (ngày 9/8/2021)

b) Địa điểm: Hội trường UBND xã Thiệu Duy

2.3. Nội dung chương trình, tài liệu, market,

a) Nội dung, chương trình tập huấn: Theo phụ lục 1 đính kèm

b) Tài liệu tập huấn: Theo phụ lục 2 đính kèm

c) Market: Theo phụ lục 3 đính kèm

d) Người trình bầy nội dung : Lê Như Thắng – Trưởng trạm y tế xã.

III. KINH PHÍ

Kinh phí trích từ nguồn kinh phí cho công tác đảm bảo An toàn thực phẩm năm 2022 của xã đã được phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận Văn hóa - xã hội

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu, mời giảng viên cho buổi tập huấn.

2. Trạm Y tế

Phối hợp với Văn phòng UBND xã tham mưu ban hành giấy mời các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, sản phẩm thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

3. Văn phòng UBND phối hợp với kế toán ngân sách xã

Chuẩn bị Hội trường, maket, nước uống và dự trù kinh phí buổi tập huấn.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thiệu Hóa;

- TVĐU, HĐND xã;

- BCĐ VSATTP xã;

- 7 đơn vị thôn;

- Lưu: VP.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Chủ tịch UBND xã

Lê Xuân Thủy

Phụ lục 1. Nội dung, chương trình tập huấn

CHƯƠNG TRÌNH

Tập huấn kiến thức về ATTP

(Thời gian: 1/2 ngày)

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

07h30 – 08h00

Tiếp nhận học viên

BTC

08h00 – 08h10

Ổn định tổ chức; giới thiệu đại biểu

BTC

08h10 - 08h15

Khai mạc

Trưởng ban chỉ đạo

08h15 - 09h15

+ Giới thiệu một số quy định về ATTP

+ Chuyên đề: Các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm

Trưởng trạm y tế

09h15 - 09h30

Giải lao

BTC

09h30 - 11h00

+ Chuyên đề: Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm/Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm

+ Thực hành tốt ATTP

+ Thảo luận

Trưởng trạm y tế

11h00

Bế mạc

Trưởng Ban chỉ đạo

Phụ lục 2. Tài liệu tập huấn

STT

Nội dung tài liệu - Lớp tập huấn cho các Chủ cơ sở; người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

1.

Chuyên đề: Các quy định của pháp luật về ATTP

2.

Chuyên đề: Các mối nguy ATTP

3.

Chuyên đề: Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; Thực hành về ATTP

Phụ lục 3. Market

UBND XÃ THIỆU DUY

BAN CHỈ ĐẠO VỀ QUẢN LÝ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

TẬP HUẤN

NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰCPHẨM

Thiệu Duy,ngày 9 tháng 8 năm 2022

Kế hoạch tập huấn về an toàn thực phẩm năm 2022

Đăng lúc: 09/08/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện Kế hoạch số 03 /KH-BCĐ ngày 04/01/2022 của Ban chỉ đạo xã Thiệu Duy về kế hoạch thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về ATTP năm 2022;

UBND XÃ THIỆU DUY

BCĐ VỀ QUẢN LÝ VỆ SINH

AN TOÀN THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 106 /KH-BCĐ

Thiệu Duy, ngày 07 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2022.


Thực hiện Kế hoạch số 03 /KH-BCĐ ngày 04/01/2022 của Ban chỉ đạo xã Thiệu Duy về kế hoạch thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về ATTP năm 2022;

Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm xã ban hành Kế hoạch tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm năm 2022 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao kiến thức về ATTP, tinh thần trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng trên địa bàn xã an toàn thực phẩm;

- Lớp tập huấn tại xã phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, nội dung phải phù hợp với đối tượng tham gia tập huấn;

- kinh phí được chi đúng, chi đủ cho các đối tượng tập huấn, sử dụng theo nội dung đã được phê duyệt và theo định mức, quy đinh của nhà nước.

II. NỘI DUNG: Các quy định của pháp luật về ATTP, các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm .Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm/Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.

2.1. Số lượng học viên

a) Số lớp: 1 lớp.

b) Số lượng học viên: Tổng số học viên: 100 người.

c) Thành phần:

- Mời lãnh đạo VPĐP VSATTP huyện: 02 người

- Mời Lãnh đạo xã, BCĐ về quản lý VSATTP : 15 người
- Mời tổ giám sát cộng đồng thôn: 7 thôn x 3; 21 người

- Học viên tham gia :

+ Các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản: 91người

+ Các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Thiệu Duy : 09 người

2.2. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian: ½ ngày (ngày 9/8/2021)

b) Địa điểm: Hội trường UBND xã Thiệu Duy

2.3. Nội dung chương trình, tài liệu, market,

a) Nội dung, chương trình tập huấn: Theo phụ lục 1 đính kèm

b) Tài liệu tập huấn: Theo phụ lục 2 đính kèm

c) Market: Theo phụ lục 3 đính kèm

d) Người trình bầy nội dung : Lê Như Thắng – Trưởng trạm y tế xã.

III. KINH PHÍ

Kinh phí trích từ nguồn kinh phí cho công tác đảm bảo An toàn thực phẩm năm 2022 của xã đã được phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận Văn hóa - xã hội

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu, mời giảng viên cho buổi tập huấn.

2. Trạm Y tế

Phối hợp với Văn phòng UBND xã tham mưu ban hành giấy mời các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, sản phẩm thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

3. Văn phòng UBND phối hợp với kế toán ngân sách xã

Chuẩn bị Hội trường, maket, nước uống và dự trù kinh phí buổi tập huấn.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thiệu Hóa;

- TVĐU, HĐND xã;

- BCĐ VSATTP xã;

- 7 đơn vị thôn;

- Lưu: VP.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Chủ tịch UBND xã

Lê Xuân Thủy

Phụ lục 1. Nội dung, chương trình tập huấn

CHƯƠNG TRÌNH

Tập huấn kiến thức về ATTP

(Thời gian: 1/2 ngày)

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

07h30 – 08h00

Tiếp nhận học viên

BTC

08h00 – 08h10

Ổn định tổ chức; giới thiệu đại biểu

BTC

08h10 - 08h15

Khai mạc

Trưởng ban chỉ đạo

08h15 - 09h15

+ Giới thiệu một số quy định về ATTP

+ Chuyên đề: Các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm

Trưởng trạm y tế

09h15 - 09h30

Giải lao

BTC

09h30 - 11h00

+ Chuyên đề: Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm/Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm

+ Thực hành tốt ATTP

+ Thảo luận

Trưởng trạm y tế

11h00

Bế mạc

Trưởng Ban chỉ đạo

Phụ lục 2. Tài liệu tập huấn

STT

Nội dung tài liệu - Lớp tập huấn cho các Chủ cơ sở; người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

1.

Chuyên đề: Các quy định của pháp luật về ATTP

2.

Chuyên đề: Các mối nguy ATTP

3.

Chuyên đề: Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; Phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; Thực hành về ATTP

Phụ lục 3. Market

UBND XÃ THIỆU DUY

BAN CHỈ ĐẠO VỀ QUẢN LÝ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

TẬP HUẤN

NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰCPHẨM

Thiệu Duy,ngày 9 tháng 8 năm 2022

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT